przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-XCIII
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
Odebrać zezwolenie będziesz mógł:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty po uprzednim dokonaniu opłat.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin” (BOI-44).
2. Do wniosku dołącz:
• kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym będzie punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
• jeżeli punkt sprzedaży będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - dołącz kopię pisemnej zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku (zgoda musi być bezwarunkowa i wydana na potrzeby prowadzonego postępowania) - tu możesz pobrać druk zgody,
• kopię decyzji właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu.
• w przypadku ustanowienia pełnomocnika dołącz stosowne pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

3. Oryginały dokumentów do wglądu.

Zamiast oryginałów dokumentów możesz złożyć kopie, jeżeli ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez ustanowionego w sprawie pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

ILE ZAPŁACISZ

1. Jeżeli rozpoczynasz działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnosisz opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)
2100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Jeżeli prowadzisz sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia w tym samym punkcie wnosisz opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży za rok poprzedni dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
b. 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł,
c. 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

O terminie odbioru zezwolenia oraz numerze konta, na które wpłacisz opłatę poinformujemy Cię przed wydaniem zezwolenia.

Pod tym linkiem dostępny jest KALKULATOR OPŁAT ALKOHOLOWYCH

3. Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie przelewu podczas składania wniosku.
Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

Przedsiębiorco:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych jest wydawane po rozpatrzeniu kompletnego wniosku i uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności z Uchwałami Rady Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów zostaniesz wezwany do ich uzupełnienia w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.

Jeżeli prowadziłeś w ciągu roku sprzedaż napojów alkoholowych, musisz złożyć do 31 stycznia następnego roku, pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych” (BOI-58).

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Pamiętaj, aby posiadać odpowiedni dowód potwierdzający dokonanie opłaty, w celu okazania go przedsiębiorcom zaopatrującym punkt sprzedaży napojów alkoholowych (producentom i przedsiębiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi).

Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Do obliczenia tej opłaty możesz skorzystać z kalkulatora opłat.

Opłaty za zezwolenie płaci się co roku w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

Jeżeli zapomniałeś o opłacie lub nie zdążyłeś jej wpłacić w terminie, możesz opłacić opłatę powiększoną o 30% w dodatkowym 30-dniowym terminie. Po tym terminie zezwolenie wygaśnie.

Jeżeli twoje zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w terminie, będziesz mógł złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia w tym samym punkcie po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Udzielenie zgody jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego w budynkach, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe potrzebna jest uchwała.
Zgoda użytkownika, zarządcy lub administratora budynku powinna zawierać informację o uchwale.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 572), Art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2151), Art. 65 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1448), Art. 22 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1048 ze zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2111), Uchwała Nr XLIII/1221/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/03
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/20 12:32:45
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/20 12:32:45 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/14 09:56:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/11/10 08:23:41 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:47:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/01/25 09:10:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:30:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/10 14:06:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/13 11:55:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 14:18:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/20 12:29:42 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:47:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:27:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/07 09:44:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/11/20 12:27:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/28 08:50:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/23 15:06:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/20 14:26:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/20 13:14:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 09:41:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/19 08:46:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2015/12/29 10:08:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/11/03 10:20:38 nowa pozycja