przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XXIII
Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego (dochodowość)

Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego” (WPiOL-24).
2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
• Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) wedłług wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 562),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa:
• za wydanie zaświadczenia – 17,00 zł.
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI.UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi uprawdopodobnić swój interes prawny w jego uzyskaniu.
4. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/05/27 09:16:02
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:16:02 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2019/02/08 12:59:08 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2019/02/04 14:03:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 10:39:14 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 12:44:29 nowa pozycja