Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Urząd Stanu Cywilnego
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 260
  usc@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


USC-III
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Podstawa prawna: art. 1 § 2 i 3, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 2082) oraz art. 76-79 oraz 81 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2064).

I. WYMAGANE DOKUMENTY :

1. Stawiennictwo osobiste
2. Dokument tożsamości do wglądu
3. W przypadku gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014 r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. /Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody lub prawo ojczyste nie przewiduje wydawania takiego dokumentu, właściwy sąd rejonowy w Polsce w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu/
 • gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego(akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.W przypadku cudzoziemca, który nie posługuje się językiem polskim wymagana obecność tłumacza przysięgłego przy składaniu zapewnienia.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za sporządzenie aktu małżeństwa – 84,00 zł /jeśli małżeństwo zawierane będzie poza Szczecinem - potwierdzenie wpłaty dokonanej na konto urzędu właściwego dla miejsca zawarcia małżeństwa /

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie – do 30 dni,

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V. UWAGI:

Odbiór aktu małżeństwa w każdym USC .

udostępnił: Urząd Stanu Cywilnego, wytworzono: 2016/04/06, odpowiedzialny/a: Karol Lipiński, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2017/10/25 11:40:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2017/10/25 11:40:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/28 08:34:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/27 08:54:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/10/13 09:09:41 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/06 08:57:43 nowa pozycja

Wydruk