przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
  wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XXI
Podatki i opłaty lokalne: od nieruchomości/ rolny/ leśny/ od środków transportowych/ za gospodarowanie odpadami komunalnymi.* Wnioski o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji.

Podstawa prawna: art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/ niefigurowaniu* w ewidencji podatników podatku od nieruchomości/ rolnego/ leśnego/ od środków transportowych/ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi"* (WPiOL-22).

2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w jednym tytule podatkowym.

3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:

• pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330), odrębne dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i odrębne dla pozostałych podatków i opłat,
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

II.OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:

 • za wydanie zaświadczenia w jednym tytule podatkowym - 17,00 zł,
 • za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje

VI.UWAGI:

1. Osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia musi:
• wskazać przepis prawa, który wymaga zaświadczenia, lub
• uprawdopodobnić swój interes prawny w jego uzyskaniu.
2. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania.
3. Zaświadczenie wydaje się w granicach żądania wnioskodawcy.
4. Wniosek powinien zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego, a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych (art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej).
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy na podstawie art. 169 § 1 Ordynacji podatkowej wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia

* niewłaściwe skreślić

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2019/05/27 09:14:43
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:14:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2019/02/04 13:58:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/14 12:37:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/09 15:22:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/07 14:50:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 11:43:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 12:32:55 nowa pozycja