przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-X
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Реєстрація іноземця на постійне проживання 

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/ PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 3.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 9.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu – do wglądu w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Inne dokumenty:
a) jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, który potwierdzi twoją tożsamość i obywatelstwo
b) jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a jeśli nie masz takiej możliwości
– inny dokument, który potwierdzi, że jesteś członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,
c) jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej – przygotuj:
- ważny dokument podróży
- oraz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu wydany przez organy polskie:
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,
- karta pobytu wydana w związku z zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
- karta pobytu wydana w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej,
- karta pobytu wydana w związku z nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
- dokument „zgoda na pobyt tolerowany”,
- decyzja o zezwoleniu na pobyt stały,
- decyzja o zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
- decyzja o nadaniu statusu uchodźcy w Polsce, udzieleniu w Polsce ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,
d) jeśli jesteś obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu,
- albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu,
e) jeśli jesteś członkiem rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – przygotuj:
- ważny dokument podróży,
- ważną kartę pobytową,
- lub ważną kartę stałego pobytu.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to oprócz wskazanych wyżej dokumentów pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt stały – bez opłaty.
Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej – bez opłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.
2. Jeśli jesteś obywatelem innego kraju, niż te wymienione powyżej zamelduj się najpóźniej w 4. dniu od przybycia do tego miejsca.
3. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO/PERMANENT RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
5. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały otrzymasz bezpłatnie, ważne do chwili zmiany miejsca pobytu.
6. Jeśli zmieniasz miejsce pobytu stałego nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania możesz dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
7. Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej oraz nie jesteś członkiem rodziny wymienionego cudzoziemca, a posiadasz jeden z następujących dokumentów uprawniający cudzoziemców do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- wiza Schengen lub wiza długoterminowa wydana przez inne państwa obszaru Schengen,
- dokumenty pobytowe wydane przez inne państwa obszaru Schengen,
- wizy długoterminowe lub dokumenty pobytowe wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, które nie są państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z prawem Unii Europejskiej takie wizy lub dokumenty uprawniają do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), to możesz zameldować się w Polsce na pobyt czasowy nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, od daty przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
8. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl
9. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeżeli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeżeli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeżeli nie możesz dostać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany,
- jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Konfederacji Szwajcarskiej lub członkiem rodziny takiego cudzoziemca nie możesz skorzystać z usługi elektronicznie.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne     


Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego   


Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2017/03/20
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/06 12:26:52
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:26:52 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/16 11:56:49 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/21 08:10:19 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:29:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/08/24 14:20:24 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 09:36:44 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 07:10:15 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:25:05 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 12:13:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:56:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:22:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/10 08:12:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 14:33:29 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 08:10:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:18:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 09:29:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 14:40:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 12:57:19 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 12:56:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:05:22 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/20 15:33:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/03/20 11:13:48 nowa pozycja