przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXIV
Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów

Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2023 r. poz. 221 z późn. zm.), art. 83b ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.).

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumentację,
• po zakończeniu otrzymasz protokół kontroli

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Rejestr badań technicznych
2. Decyzja w sprawie posiadania wyposażenia i warunków lokalowych stacji wydana przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
3. Protokół zgodności wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów wydany przez Transportowy Dozór Techniczny.
4. Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcje obsługi oraz wymagane świadectwa legalizacji posiadanych urządzeń.
5. Książka kontroli przedsiębiorcy.
6. W przypadku pełnomocnictwa-dokument pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.
Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin, Bank PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
Pokaż urzędnikowi potwierdzenie dokonania opłaty podczas kontroli.

Zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa:
• poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
• udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Biuro Obsługi Interesantów (BOI).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli, bądź przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli, przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

VI. UWAGI

1. Rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli
2. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo do: wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność, oraz wstępu do kontrolowanych pojazdów.
3. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej.
4. Kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku.

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2021/12/28
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/02/07 08:58:28
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/02/07 08:58:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/10/27 12:07:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/12/28 13:19:27 nowa pozycja