przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-II
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy

GDZIE ZAŁATWISZ

Formularz możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 lub w sali 20 Filii Urzędu przy ul. Rydla 39 – 40.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz w formie pisemnej „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz ważne informacje pkt 2.
Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz ważne informacje pkt 7.
2. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
3. Dowód osobisty lub paszport.
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

Zgłoszenie zameldowania na pobyt czasowy – bez opłaty.
Pełnomocnictwo do zameldowania – bez opłaty.
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17 zł.
Możesz zapłacić:
a) kartą płatniczą na stanowisku podczas załatwiania sprawy,
b) gotówką w kasie Urzędu,
c) w opłatomacie w sali 62,
d) przelewem na numer rachunku bankowego
- dla opłaty skarbowej 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- SWIFT CODE (dla osób wpłacających z zagranicy) BPKOPLPW

Do wniosku dołącz potwierdzenie dokonania zapłaty.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki przy zgłoszeniu na stanowisku.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli będziesz przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonym miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące to jesteś zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
2. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu „ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/ TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz się zameldować w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).
3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
4. Jeśli dzieci urodzone są za granicą – po rejestracji zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego – rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu czasowego.
5. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy to musisz złożyć wniosek. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, ale nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
6. Jeśli masz dodatkowe pytania, to zadzwoń pod numer telefonu: 91-4245986, 91-4245336 lub napisz maila: wso@um.szczecin.pl  
7. Jeśli formularz składasz w formie dokumentu elektronicznego, to:
- możesz zameldować się osobiście lub może to zrobić w Twoim imieniu pełnomocnik, jeżeli chcesz, by pełnomocnik Ciebie zameldował udziel mu pełnomocnictwa elektronicznego i podpisz je elektronicznie lub prześlij pełnomocnictwo do urzędu korzystając z pisma ogólnego,
- jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza dokument elektroniczny, który to potwierdzi,
- jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do lokalu, w którym chcesz się zameldować – dołącz do formularza w formie dokumentu elektronicznego, oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające Twój pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub innego podmiotu,
- jeśli nie możesz przesłać tych dokumentów w postaci elektronicznej, dołącz ich odwzorowanie cyfrowe, na przykład skany.
Pamiętaj, że formularz możesz złożyć elektronicznie, jeśli posiadasz numer PESEL.

Zameldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1191),
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2070),
3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775),
4. Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2142).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/17
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/06/06 12:23:11
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/06/06 12:23:11 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/12/16 11:53:48 modyfikacja wartości
Eliza Kaberów 2022/10/20 12:18:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/08/24 14:18:23 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 09:35:13 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/05 07:05:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/06/21 09:14:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/04/21 12:12:32 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/08 07:48:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/28 14:36:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 12:53:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/11 09:12:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/02 14:30:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 13:01:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 12:35:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 07:56:43 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 15:08:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 08:03:21 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 08:01:02 nowa pozycja