przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 528, fax +48 91 42 45 548
    wmir@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WMiRSPN-X
Trwały zarząd - ustanowienie

Podstawa prawna: art. 45 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o ustanowienie trwałego zarządu” (WMiRSPN-6).
2. Załączniki:
• dwa egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 z wkreślonymi (kolorem żółtym) granicami wnioskowanej nieruchomości (mapę można uzyskać w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1).

II.OPŁATY:

Nie pobiera się od wniosku.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanu Prawnego Nieruchomości (WMiRSPN).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, a w przypadku nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, tj. Prezydenta Miasta Szczecin (odwołanie składa się w kancelarii lub delegaturze wydziału). Odwołanie wnosi się w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Zgodnie z art. 127a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

VI.UWAGI:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii lub delegaturze wydziału.
2. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się zgodnie z art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi:

1) za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,1% ceny;
2) za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej niewymienionych w art. 60 ust. 1 - 0,3% ceny;
3) za pozostałe nieruchomości - 1% ceny.

3. Nie pobiera się opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd pod drogi publiczne, parki, zieleńce, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne oraz rezerwaty przyrody.
4. Placówki wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, placówki doskonalenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych oraz organy prowadzące te podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową – art. 6 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
5. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem żłobka lub klubu dziecięcego - art. 64b ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Załączniki:

udostępnił:
WMiRSPN
wytworzono:
2015/10/30
odpowiedzialny/a:
Małgorzata Waszak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/24 12:35:35
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/24 12:35:35 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/16 08:46:23 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/02/27 08:32:02 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/07/08 12:46:26 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/25 13:17:13 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/17 14:52:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/06/16 13:54:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/06 10:56:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/06/12 10:05:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/25 11:05:46 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/06 13:05:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/21 09:49:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/07 08:38:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 09:01:36 nowa pozycja