przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


WOś-VI
Stypendia i zasiłki szkolne

Podstawa prawna: Rozdział 8a „Pomoc materialna dla uczniów” ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Stypendium szkolne:

 1. „Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego” (WOś-6).
 2. Załączniki:
  1. w przypadku, gdy rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (zasiłek stały, okresowy), zamiast zaświadczeń lub oświadczeń o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
  2. w pozostałych przypadkach:
 • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. składając wniosek we wrześniu przedkłada się dochód z miesiąca sierpnia),
 • inne dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną (np. kopia odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, kopia orzeczenia sądu zobowiązująca jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka).

B. Zasiłek szkolny:

 1. „Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego” (WOś-7).
 2. Załączniki:
 • dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego (protokół z Policji, Straży Pożarnej, akt zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek itp.).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W ciągu 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:

 1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony przez rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
 2. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony przez rodziców, prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.
 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym dotyczy wyłącznie uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Szczecin.
 4. Termin i miejsce składania wniosków:
  a) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od dnia 1 do 15 września danego roku szkolnego:
  - w przypadku uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin – w szkole, do której uczęszcza uczeń;
  - w pozostałych przypadkach w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin.
  b) w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych, kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do dnia 15 października danego roku szkolnego.
  c) wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie zasiłku. 
  Interesanci w sprawach stypendiów i zasiłków szkolnych przyjmowani są w Referacie Programów Wspierających w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Szczecin w pok. nr 350, 351 i 352 /III piętro/, tel. (91) 42-45-797, 43-51-263, 42-45-174, 42-45-7724, 42-45-836, 43-51-298, 42-45-787 fax (91) 42-45-836.
 5. Informujemy, iż dane osobowe  osób pobierających stypendium szkolne / zasiłek szkolny  w kasach Banku PKO BP SA  są przekazywane do Banku PKO BP SA w celu realizacji wypłaty świadczeń.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Oświaty
wytworzono:
2016/04/19
odpowiedzialny/a:
Iwona Potrykus
wprowadził/a:
Eliza Kaberów
dnia:
2023/08/29 12:38:28
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Eliza Kaberów 2023/08/29 12:38:28 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/26 09:54:00 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/26 09:52:50 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/26 09:50:07 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2021/08/26 09:45:21 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/08/28 12:59:10 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2018/08/28 11:53:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/19 10:02:17 nowa pozycja