Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Spraw Społecznych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
  wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-VI
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Uchwała Nr VII/112/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie odpłatności za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających", który składa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory

2. Decyzja potwierdzająca spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j. Dz. U z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428).

3. Odpowiednią decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ww. ustawy w przypadku żłobków lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ww. ustawy, w przypadku klubów dziecięcych.

4. W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

II. OPŁATY:

Opłata:

 • za wpis żłobka do rejestru – 500 zł,
 • za wpis klubu dziecięcego do rejestru – 100 zł.

Opłatę należy uiścić przelewem na prowadzony w Banku PKO BP S.A. rachunek bankowy Gminy Miasto Szczecin: 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

Należy podać nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz tytuł wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. 

W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii na sali 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:

-  Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia

(https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dlaswiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory).

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin przed dokonaniem wpisu może dokonać wizytacji lokalu w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi oraz żądać:

a. odpisu z odpowiedniego rejestru,

b. dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

3. Dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Spraw Społecznych.

4. Wniosek oraz dołączone do wniosku dokumenty składa się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Załączniki:

udostępnił: Wydział Spraw Społecznych, wytworzono: 2016/04/13, odpowiedzialny/a: Beata Bugajska, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2018/05/17 07:57:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/05/17 07:57:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/05/17 07:55:56 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/01/26 13:11:23 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/01/26 13:08:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/13 10:46:24 nowa pozycja