przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKIOL-XVII
Zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2022.1466 t.j. z późn. zm.), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2022.2142 t.j. z późn. zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.– Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022.2000 t.j. z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej” (WZKiOL-17).

2. Załączniki do wniosku (obowiązkowe):
1) Opinie, z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 2 i 3 (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Organ może samodzielnie potwierdzić zgodność z oryginałem wykonanej przez siebie kopii przedłożonego mu do wglądu oryginału dokumentu):
a) Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie,
b) Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,
c) Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego w Szczecinie (Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie),
d) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.
2) Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
e) oznaczenie sektorów, na których podczas meczu piłki nożnej zostaną udostępnione miejsca stojące – jeżeli organizator zamierza udostępnić uczestnikom miejsca stojące.
3) Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (z zastrzeżeniem pkt. VI ust. 2 i 3).
4) Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
5) Informacja o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, a jeżeli organizator zamierza udostępnić na meczu piłki nożnej miejsca stojące – również informacje o liczbie miejsc stojących,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej.
6) Informacja o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL – o ile został nadany, numer i data wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
7) Informacja o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka.
8) Informacja o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, o których mowa w art. 11 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
9) Informacja o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej.
10) Informacja o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
11) Harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
12) Ważne opinie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) - w przypadku, gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu.
13) Informacja o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe zawierające nie więcej niż 3,5% alkoholu (o ile organizator imprezy masowej przewiduje sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu) – dopuszcza się formę graficzną.
14) Oświadczenie organizatora (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) o spełnieniu wymogów w zakresie wyposażenia obiektów, na których odbywają się mecze piłki nożnej, w kompatybilne między sobą elektroniczne systemy służące do identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz weryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
15) Pełnomocnictwo - w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub poświadczona przez notariusza kopia, a w przypadku gdy pełnomocnikiem jest adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy - poświadczony przez nich odpis pełnomocnictwa).
16) Dowód wniesienia opłat skarbowych, o których mowa w pkt II wysokości 82 zł za wydaną decyzję oraz 17 zł za dołączone pełnomocnictwo. Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit c i art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o opłacie skarbowej z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł ustalonej na podstawie załącznika do ww. ustawy cz. III pkt 44.

3. Załączniki fakultatywne – dołączane do wniosku na żądanie organu rozpatrującego wniosek:
1) Kopie aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
2) Dokument poświadczający spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej – w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny.
3) Pisemna zgoda na przeprowadzenie imprezy masowej, wydana przez kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego - w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.
4. Wniosek organizatora imprezy masowej o zezwolenie na zapewnienie przez niego na imprezie mniejszej liczebności służby porządkowej i informacyjnej niż określona dla imprezy masowej podwyższonego ryzyka - w przypadku, gdy z opinii Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie wynika, że impreza masowa powinna zostać zakwalifikowana jako impreza masowa podwyższonego ryzyka.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydaną decyzję – 82,00 zł,
• za pełnomocnictwo – 17,00 zł – tylko w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Szczecin lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin – Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania nastąpi co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję (w przypadku złożenia odwołania osobiście powinno ono być złożone w kancelarii BOI - sala 62). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie organizatora od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

VI.UWAGI:

1. Organizator masowej imprezy sportowej jest obowiązany wystąpić do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie masowej imprezy sportowej nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. Wniosek należy składać w formie papierowej w kancelarii BOI - sala 62 lub sekretariacie Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności pok. 52 bądź pocztą na adres Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin bądź w formie elektronicznej (liczy się data wpływu wniosku do urzędu). Dokumentacja winna być podpisana w taki sposób, aby wprost wynikała z niej tożsamość osoby podpisującej (podpis własnoręczny, podpis osobisty, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany organizatora imprezy masowej bądź osoby przez niego upoważnionej na podstawie przedłożonego do sprawy pełnomocnictwa).
2. Opinie: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dysponenta zespołów ratownictwa medycznego i Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej, organizator dołącza do wniosku niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.
3. Termin złożenia przez organizatora wniosku, o którym mowa w ust. 1 może zostać skrócony do 14 dni w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy potrzeba organizacji imprezy masowej wynika z przyczyn nagłych oraz jeżeli charakter imprezy masowej odpowiada przeznaczeniu obiektu określonemu w projekcie budowlanym tego obiektu. W takim przypadku opinie oraz instrukcję, o których mowa w ust. 1 organizator dołącza do wniosku niezwłocznie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2019/12/31
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/03/10 11:11:04
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/03/10 11:11:04 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/10 11:02:59 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/10 11:02:29 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2023/03/10 11:00:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/18 09:43:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 11:00:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/01/15 14:39:30 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/31 08:31:46 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2019/12/31 08:15:59 nowa pozycja