przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XIII
Zmiana danych osobowych

Podstawa prawna: art. 146 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 1452).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o zmianę danych osobowych w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych” (WPiOL-1).
2. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika, dodatkowo:
• Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2337),
• dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa). 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2022/07/29
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2022/07/29 11:42:10
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2022/07/29 11:42:10 nowa pozycja