przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-XIII
Wydanie przez Prezydenta Miasta Szczecin opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc opieki nad dziećmi w klubie dziecięcym

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 9 lutego 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60,1428), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925, z 2017 r. poz. 2347).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie opinii dotyczącej spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w klubie dziecięcym przez Prezydenta Miasta Szczecin (WSS-4).
2. Decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
3. Rzut podglądowy lokalu uwzględniający rozmieszczenie pomieszczeń oraz metraż pokoi, w których sprawowana ma być opieka nad dziećmi.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

1. Organ ewidencyjny wydaje opinię dotyczącą spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
2. W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
3. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku:
Kancelaria na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.

2. W celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta Szczecin może żądać:
a) odpisu z odpowiedniego rejestru,
b) dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) zaświadczenia o niekaralności,
d) dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony lub jest klub dziecięcy.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2018/01/29
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/01/29 11:03:38
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 11:03:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/01/29 11:01:15 nowa pozycja