przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


BDO-XX
Wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r., poz. 713), Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1449), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych” (BDO-15).
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• protokół zebrania członków uprawnionego organu (zebrania członków/członków zarządu/członków organu kontroli wewnętrznej) zawierający:

• porządek zebrania,
• potwierdzenie zdolności uprawnionego organu do podejmowania uchwał,
• podjęte uchwały dotyczące przyjętych zmian,

• listę obecności na zebraniu członków uprawnionego organu z własnoręcznymi podpisami,
• 2 egzemplarze jednolitego tekstu statutu (w przypadku jego zmiany),

W przypadku złożenia kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w przypadku żądania załatwienia sprawy w formie decyzji w terminie krótszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji – 10,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do ewidencji (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Dialogu Obywatelskiego
wytworzono:
2016/05/23
odpowiedzialny/a:
Magdalena Błaszczyk
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2020/01/22 14:13:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2020/01/22 14:13:12 modyfikacja wartości
Agnieszka Klimek 2018/06/05 10:33:39 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 14:51:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/02/01 11:39:04 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2018/02/01 10:15:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/08/24 14:38:25 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/23 09:22:48 nowa pozycja