Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ–III
Wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich / prac restauratorskich / robót budowlanych / badań konserwatorskich / badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku

Podstawa prawna: art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.) i Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, w związku z § 1 porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Prezydentem Miasta Szczecina z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia spraw oraz wydawania decyzji administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 1802 z 31.07.2012 r.) oraz aneksem do w/w porozumienia (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2257 z 05.06.2015 r.)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu tego zabytku (BMKZ-3).

2. Załączniki:

a) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem *.
Tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków powinien wynikać z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego - art. 36. ust. 5, ust. 7 w/w ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

*
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków: prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania/ przeniesienie zabytku / umieszczenie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz napisów/ podejmowanie innych działań, dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków można zamiennie dołączyć zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.

Do wniosku o przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego należy ponadto dołączyć zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy.

b) 2 egzemplarze dokumentacji, w tym jeden dla urzędu:
w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ prac restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych:

program prac konserwatorskich /restauratorskich/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych, zawierający:
imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3) wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych/ przemieszczenia zabytku nieruchomego:

projekt budowlany lub część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych.
Program robót budowlanych, powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu planowanych prac na zabytek, w szczególności:
1) opis stanu zachowania zabytku;
2) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego:

wstępny projekt podziału zabytku.

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych i napisów:

projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów

w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań:

program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek

• w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku:

projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych. Program robót budowlanych powinien zawierać imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1) wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
2) wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.

c) W przypadku, gdy wniosek składa pełnomocnik dodatkowo należy złożyć pełnomocnictwo.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa: (tylko w przypadku obowiązku wniesienia takiej opłaty, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – tekst jednolity z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.):

• za wydanie decyzji pozwalającej na prowadzenie prac - 82,00 zł.
• za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł,

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.
W tytule opłaty należy wpisać: pozwolenie konserwatorskie, adres zabytku lub/i pełnomocnictwo, adres zabytku.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

• Od decyzji służy stronom odwołanie złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
• W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

VI. UWAGI:

Odbiór pozwolenia konserwatorskiego odbywa się w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków bądź za pośrednictwem poczty.

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2016/04/12, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/04/11 08:40:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:40:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/12 13:40:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:44:05 nowa pozycja