przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
  wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.eu


WPiOL-XI
Opłata skarbowa Wnioski w sprawie zwrotu opłaty skarbowej

Podstawa prawna: art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. „Wniosek w sprawie zwrotu opłaty skarbowej” (WPiOL-9).
 2. Załączniki:
  • dokumenty potwierdzające słuszność żądania.
 3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pełnomocnictwo według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.

II.OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
 2. Opłata skarbowa:
  • za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 • Wydział Podatków i Opłat i Lokalnych (WPiOL).
 • Wydział Księgowości (WKs).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

 1. wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
 2. zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI.UWAGI:

W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2020/12/11 14:12:55
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/11 14:12:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/12/11 11:13:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 14:30:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 10:17:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 09:32:02 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 09:29:29 nowa pozycja