przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 363, fax +48 91 42 45 408
    wpiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WPiOL-XVI
Ulga (odroczenie, raty, umorzenie) dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podatku od: nieruchomości/środków transportowych/rolnego i leśnego, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, opłatach: skarbowej/targowej/za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podstawa prawna: art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

A. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego:

• "Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku/opłaty lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-17),
• "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku/opłaty lub/i zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-18),
• "Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej)” (WPiOL-19),

B. Załączniki:

1) "Oświadczenie osoby fizycznej, występującej z wnioskiem o przyznanie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, o: stanie majątkowym, sytuacji materialnej i ciężarach finansowych” (WPiOL-16) wraz z:

a) dowodami potwierdzającymi wysokość uzyskiwanych dochodów netto np.: zaświadczenie o wynagrodzeniu netto, kserokopia decyzji przyznającej emeryturę lub rentę, kserokopia umowy najmu,
b) oświadczeniem o ewentualnych kosztach leczenia,
c) potwierdzeniem wydatków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów zapłaty),
d) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na utrzymanie gospodarstwa domowego (kopie rachunków za czynsz, światło, gaz, TV i inne),
e) kopiami umów dot. zaciągniętych kredytów bankowych wraz z harmonogramami spłaty rat,
f) udokumentowanymi wydatkami ponoszonymi na inne cele niż wskazane powyżej (np. ubezpieczenie domu, ubezpieczenie osobiste, ochrona nieruchomości ),
g) udokumentowane wydatki związane z eksploatacją samochodu (ubezpieczenie OC, AC, NW, koszty przeglądu technicznego, koszty napraw, koszty paliwa)
h) innymi: na żądanie organu podatkowego.

2) informacje i dowody potwierdzające sytuację ekonomiczną firmy w roku bieżącym oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych, w tym:

a) formę opodatkowania działalności gospodarczej w urzędzie skarbowym (np. karta podatkowa, ryczałt, podatkowa księga przychodów i rozchodów),
b) wielkość i strukturę przychodów oraz kosztów (np. przychody z działalności podstawowej, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe)
c) obrót i wynik finansowy (w przypadku prowadzenia pełnej rachunkowości należy dostarczyć bilans i rachunek zysków i strat),
d) wielkość i strukturę należności (nie dotyczy struktury według kontrahentów; podział na należności przeterminowane, nieściągalne, sporne, pozostałe; należy udokumentować postępowania prawne mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań),
e) wielkość i strukturę zobowiązań krótko- i długoterminowych (w tym z tytułu kredytów bankowych oraz zobowiązania przeterminowane; w przypadku kredytów długoterminowych należy podać kwoty rat przypadających do spłaty w bieżącym roku obrotowym),
f) wielkość i strukturę zobowiązań publicznoprawnych (zobowiązania wobec budżetu państwa; zobowiązania wobec gminy Szczecin; zobowiązania wobec ZUS; pozostałe zobowiązania; z wykazaniem zobowiązań przeterminowanych),
g) majątek obrotowy (stan: zapasów, środków pieniężnych, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych).

3) wskazanie, czy podatnik (przedsiębiorca) wnosi o ulgę:

a) nie stanowiącą pomocy publicznej,
b) stanowiącą pomoc de minimis,
c) stanowiącą pomoc publiczną.

ad. a) w przypadku wnioskowania o ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej należy uzasadnić, dlaczego jej udzielenie nie grozi zakłóceniem lub nie zakłóci konkurencji oraz nie wpłynie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej,

ad. b) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc de minimis należy złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis” (WPiOL-20) wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zmianami),
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeżeli podatnik nie ma obowiązku sporządzania takich sprawozdań należy złożyć oświadczenie w tej sprawie),

ad. c) w przypadku wnioskowania o ulgę stanowiącą pomoc publiczną w ramach jednego z przeznaczeń wymienionych w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej należy wskazać przeznaczenie pomocy oraz złożyć:
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” (WPiOL-21) informacje sporządzoną na formularzu według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zmianami)
• oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy, jeżeli podatnik dotychczas nie korzystał z pomocy publicznej,
• sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami o rachunkowości (sprawozdania nie są wymagane, jeżeli podatnik jest mikro- lub małym przedsiębiorcą i ubiega się o pomoc regionalną lub na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw albo na szkolenia, lub na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych).

4) oświadczenie, czy prowadzona przez podatnika (rolnika) działalność w sektorze rolnym, obejmuje:
a) produkcję pierwotną produktów rolnych,
b) przetwarzanie i obrót produktami rolnymi.

ad a) w tym przypadku należy złożyć:
• oświadczenie o spełnieniu warunków do uzyskania pomocy de minimis
w rolnictwie,
• wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie otrzymane w roku, w którym podatnik stara się o ulgę oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
• „Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie” (WPiOL-27) wg wzoru ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),
• oświadczenie o wielkości podmiotu,
• informację o klasie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

ad b) w tym przypadku podatnicy (rolnicy) mogą uzyskać pomoc de minimis na takich samych warunkach jak podmioty spoza rolnictwa i składają dokumenty zgodnie z pkt. 3b).

5) inne: na żądanie organu podatkowego.

C. W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika dodatkowo:

• pełnomocnictwo wg wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2330).

II. OPŁATY:

1. Nie pobiera się opłat za złożenie wniosku.
2. Opłata skarbowa:
• za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.
Opłatę należy uiścić na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesantów – Kancelaria Główna lub przesyła pocztą) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie od decyzji powinno zawierać:
1) wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
2) zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

VI. UWAGI:

1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie
7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
3. W związku ze złożonym wnioskiem organ podatkowy może stosować procedurę określoną w art. 39 Ordynacji podatkowej lub dokonać zabezpieczeń określonych w art. 34 lub w art. 41 Ordynacji podatkowej, a ich kosztami może zostać obciążony wnioskodawca.
4. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
wytworzono:
2016/05/11
odpowiedzialny/a:
Dorota Brzozowska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2022/04/20 12:15:12
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2022/04/20 12:15:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/27 09:13:00 modyfikacja wartości
Agnieszka Maksymowicz 2019/02/04 13:50:33 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 13:01:07 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/07/08 11:03:30 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/11 11:13:36 nowa pozycja