przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 110, fax +48 91 42 45 690
    wzkiol@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WZKiOL-VIII
Uznanie osoby za sprawującą bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny

Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny ( Dz. U. z dnia 2022 r. poz. 2305 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1."Wniosek o uznanie konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny" (WZKiOL-2c).
2.Załączniki:

a.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
          ■kserokopię dokumentu urzędowego stwierdzającego datę urodzenia osoby wymagającej opieki,
          ■zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
          ■oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
          ■oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania;

b.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
          ■zaświadczenie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) o wspólnym zamieszkiwaniu wnioskodawcy z osobą wymagającą opieki,
          ■ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji,
          ■oświadczenie osoby wymagającej bezpośredniej opieki wnioskodawcy o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
          ■oświadczenie wnioskodawcy zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez wnioskodawcę, bliższych lub równych wnioskodawcy stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym ich imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania;

c.jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobąw wyniku orzeczenia sądu - prawomocne orzeczenie sądu o obowiązku sprawowania takiej opieki;

d.inne dokumenty mogące mieć wpływ na udzielenie odroczenia.

3.Do wglądu:
◦ dowody osobiste zainteresowanych osób.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności (WZKiOL).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Żołnierz oraz osobaz kartą powołania do wojska wnosi odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

VI. UWAGI:

1.Za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny może ubiegać się osoba zdolna do czynnej służby wojskowej i nie korzystająca z jej odroczenia.
2.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii.
3.Przy składaniu wniosku należy posiadać oryginały załączników.
4.Nie przyjmuje się podań od funkcjonariuszy policji i straży granicznej oraz od poborowych służby zastępczej.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
wytworzono:
2016/02/22
odpowiedzialny/a:
Witold Daniłkiewicz
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/04/04 13:45:01
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/04/04 13:45:01 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/14 10:48:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/05/06 09:32:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/04/30 09:35:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/01/20 14:48:55 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/22 10:27:40 nowa pozycja