przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin


KD-III
Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów

Podstawa prawna: art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta Szczecin z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Wniosek o zapewnienie dostępności musi zawierać dane kontaktowe Wnioskodawcy, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne, wskazanie sposobu kontaktu z Wnioskodawcą oraz wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zgłoszenia żądania można dokonać wykorzystując przykładowy wzór stanowiący załącznik do procedury KD-III.

II. OPŁATY:

Złożenie żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów nie podlega opłacie.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA:

Bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w terminie 7 dni, Urząd Miasta Szczecin niezwłocznie powiadamia Wnioskodawcę występującego z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd Miasta Szczecin odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Urząd Miasta Szczecin nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on Wnioskodawcę występującego z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez Wnioskodawcę występującego z żądaniem, Osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Miasta Szczecin skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Koordynator ds. dostępności (KD)

V. UWAGI:

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Załączniki:

udostępnił:
Koordynator ds. dostępności
wytworzono:
2021/07/26
odpowiedzialny/a:
Paweł Szczyrski
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2021/07/26 14:38:40
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/07/26 14:38:40 nowa pozycja