przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXVII
Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy

SCHEMAT KONTROLI

• otrzymasz zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
• przygotowujesz dokumenty do kontroli,
• wybierasz miejsce kontroli (Urząd Miasta, biuro rachunkowe, siedziba lub miejsce wykonywania działalności), poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
• rozpoczęcie kontroli następuje po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
• po zakończeniu otrzymasz protokół z kontroli,
• kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat.

PRZYGOTUJ

1. „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
2. Kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej:
a. 9000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy
b. 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony

Zdolność finansową udokumentujesz okazując:
a. roczne sprawozdanie finansowe, poświadczone przez audytora (biegły rewident) lub odpowiednio upoważnioną osobę (członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej , przedsiębiorca będący osobą fizyczną), bądź w drodze odstępstwa:
b. gwarancję bankową lub
b. polisę ubezpieczeniową, w tym polisę ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej przewoźnika drogowego (zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r.)

4. „Oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej” (BOI-69),
5. „Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji” (BOI-68) złożone przez członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, osobę prowadzącą działalność gospodarczą oraz przez osobę zarządzającą transportem lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy,
6. Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – dot. członków zarządu spółki, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, dyrektora wykonawczego, osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.
7. „Wykaz pojazdów” (BOI-49a).
8. Umowę spółki cywilnej, jeżeli dotyczy.
9. Książkę kontroli przedsiębiorcy.

OPŁATY

Nie pobiera się.
Za złożony dokument pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł, zwolnione z opłaty są pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu lub zstępnemu lub rodzeństwu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

SPRZECIW OD CZYNNOŚCI KONTROLNYCH

W terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub , wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu bądź (np. przekroczenia limitu określonego w ustawie czasu trwania kontroli), przysługuje przedsiębiorcy prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem stosownych przepisów ustawy Prawo Przedsiębiorców do organu kontrolującego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia i jest wnoszony się na piśmie. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie 3 dni jest równoznaczne z odstąpieniem od czynności kontrolnych.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz.U.2024.236), ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 92/26/WE (http://eur-lex.europa.eu).
 

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2017/07/11
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2024/05/08 08:34:20
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2024/05/08 08:34:20 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2024/02/14 11:05:54 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2022/03/09 11:13:36 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/13 09:55:27 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:39:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/10/11 13:35:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:52:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 09:59:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/07/31 11:16:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:06:50 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:32:18 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:54:04 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:54:28 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/09/18 10:37:47 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:08:03 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2017/07/11 15:03:15 nowa pozycja