przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXI
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)
2. Zabierz ze sobą:
- dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
Dodatkowo:
- w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania - wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG - przyśpieszy to załatwienie sprawy.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
- dowód własności pojazdu lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, np. umowa sprzedaży, darowizny, faktura, rachunek (szczegóły patrz ważne informacje nr 5, 6 i 7).
- ważne badanie techniczne pojazdu (szczegóły patrz ważne informacje nr 2),
- dowód rejestracyjny (jeśli składa się on z kilku części to dołącz wszystkie). Nie musisz tłumaczyć dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym, że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone - (szczegóły patrz ważne informacje nr 1, 3 i 7),
- tablice rejestracyjne lub oświadczenie, jeśli sprowadziłeś pojazd bez tablic rejestracyjnych lub zwróciłeś je do organu rejestracyjnego państwa, z którego pojazd został sprowadzony - druk oświadczenia dostępny poniżej jako załącznik,
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony spoza Unii Europejskiej lub informacje zawarte na fakturze sprzedaży wystawionej przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, o dacie, numerze, miejscu i organie, który dokonał odprawy celnej,
- dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju, albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, dotyczy samochodu osobowego, samochodu specjalnego, samochodu ciężarowego (podrodzaj: furgon, ciężarowo - osobowy, terenowy, wielozadaniowy, VAN, furgon/podest), pojazd rodzaju „samochodowy inny” (podrodzaj: czterokołowiec i czterokołowiec lekki) - potwierdzeniem zapłaty akcyzy jest wydruk ze strony e-ZEFIR.

4. Do wglądu:
- polisa OC (gdy pojazd posiada już czasową rejestrację w Polsce).

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł.
(nie musisz płacić za upoważnienie jeśli upoważniłeś do załatwienia sprawy małżonka, rodzica, dziadka, pradziadka, wnuka, prawnuka, pełnoletnie dziecko, rodzeństwo).

2. Opłata za rejestrację:
- Samochód, autobus, ciągnik samochodowy - 160,00 zł.
- Motocykl, quad - 120,00 zł.
- Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 120,00 zł.
- Motorower - 110,00 zł.
- Tablice indywidualne - 1000,00 zł.
- Opata recyklingowa - 500,00 zł. (dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych do 3,5 tony sprowadzonych z zagranicy przed dniem 01.01.2016 r.) - opłatę wnieś na konto NFOŚiGW w BGK III Oddział Warszawa nr 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014, podając numer VIN pojazdu i dane osoby, która sprowadziła pojazd do Polski.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamiast dowodu rejestracyjnego możesz przedstawić inny dokument stwierdzający rejestrację pojazdu, wydany przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
2. Jeśli posiadasz w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub innym dokumencie wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego informację o ważnym badaniu technicznym zostanie ono uznane o ile nie jest dłuższe niż termin okresowego badania technicznego obowiązującego w Polsce, z wyjątkiem taksówki, pojazdu uprzywilejowanego lub pojazdu odpowiednio przystosowanego lub wyposażonego zgodnie z przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu (np. zbiornikiem instalacji do zasilania gazem) oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego. W celu ustalenia brakujących parametrów lub jeśli z któregoś z załączników wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska będziesz musiał wykonać dodatkowe badanie techniczne pojazdu.
3. W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży zagranicznego dowodu rejestracyjnego lub jego I części możesz załączyć wydany przez zagraniczny organ do spraw rejestracji pojazdów wtórnik dowodu rejestracyjnego. Zamiast wtórnika dowodu rejestracyjnego możesz przedłożyć zaświadczenie, wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie, niezbędne do rejestracji. W przypadku, gdy zagraniczny dowód rejestracyjny składa się z części I i II do wniosku musisz dołączyć obie części. Jeśli nie posiadasz II części z powodu utarty, zagubienia lub zniszczenia, organ uznaje I część po otrzymaniu z organu ostatniej rejestracji pojazdu za granicą potwierdzenia, że pojazd może być ponownie zarejestrowany w innym pastwie członkowskim.
4. Jeśli nie posiadasz jeszcze dokumentu o zapłacie akcyzy lub dokumentu odprawy celnej a pojazd posiada aktualne badanie techniczne, możesz dokonać rejestracji warunkowej jeśli dostarczysz te dokumenty przed wydaniem dowodu rejestracyjnego oraz złożysz oświadczenie, że w okresie od rejestracji pojazdu do wydania dowodu rejestracyjnego nie nastąpi zmiana w zakresie prawa własności pojazdu - druk oświadczenia dostępny poniżej jako załącznik.
5. W przypadku gdy wniosek o rejestrację pojazdu składa kolejny jego nabywca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który sam nie sprowadził pojazdu z zagranicy, do wniosku należy załączyć wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu począwszy od dowodu własności podmiotu, który sprowadził ten pojazd z zagranicy, za wyjątkiem przypadku, kiedy zbywcą pojazdu jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami. Taki przedsiębiorca zamiast oryginału swojego dokumentu nabycia pojazdu może przekazać kolejnemu nabywcy uwierzytelnioną notarialnie kopię tego dokumentu, gdzie informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający jej odczytanie a jeśli sam sprowadził ten pojazd z zagranicy wówczas swój dokument nabycia pojazdu za granicą może zastąpić oświadczeniem, że sprowadził on pojazd bezpośrednio z zagranicy.
6. W razie powierzenia pojazdu przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu, pojazd ten jest rejestrowany przez organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) podmiotu polskiego na wniosek tego podmiotu zgodnie z dokumentem potwierdzającym powierzenie pojazdu.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 72, 73 i 74 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.),
• § 2 ust. 1-6 oraz § 4 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracja pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847),
• rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic rejestracyjnych (tablicy) i ich wtórników (Dz. U. z 2022 r. poz. 1848).
 

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/09/01
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 09:18:19
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 09:18:19 modyfikacja wartości
Krzysztof Klusek 2023/06/30 08:56:20 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/11/30 09:01:40 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 09:12:08 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/13 09:09:12 modyfikacja wartości
Konrad Batogowski 2022/09/05 08:31:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 13:05:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/06/30 13:05:10 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 10:02:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2020/08/28 11:34:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 14:56:56 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 14:44:09 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/11/21 09:17:23 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 16:54:52 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/01/15 09:44:45 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/12/05 12:29:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/10/30 10:40:34 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/06 08:49:12 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/05 10:58:53 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/05 10:51:35 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/04/05 10:45:44 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/06/28 11:01:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:57:49 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/30 10:25:37 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/02 11:33:24 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/02 11:05:20 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/09/06 08:51:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/05/25 09:07:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/02/16 08:35:17 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/01/05 08:52:03 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2015/11/19 14:02:06 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/09/01 09:19:56 nowa pozycja