Urząd Miasta Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
ikonka e-mailikonka e-mail  

Najczęściej zadawane pytania - dowody osobisteJakie wymagane są dokumenty w związku z ubieganiem się o pierwszy dowód osobisty ?

 • wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • dwie jednakowe aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm (lewy półprofil z widocznym całym lewym uchem)
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Szczecinem,
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku zawarcia związku małżeńskiego poza Szczecinem,
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby.

W jakiej wysokości pobierana jest opłata w związku z otrzymaniem dowodu osobistego?
Od dnia 1 stycznia 2010r. dowód osobisty wydawany jest bezpłatnie.

Jaki jest termin oczekiwania na dowód osobisty?
Termin oczekiwania na dokument tożsamości wynosi około 30 dni.

Gdzie należy złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego?
Wnioski na dowody osobiste przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów (prawe skrzydło Urzędu Miasta, parter, sala nr 62, stanowiska 7,8,9,10, 33,34), które jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00.

Osoby mieszkające na prawobrzeżu Szczecina mogą składać wnioski o wydanie dowodu osobistego w Filii Urzędu Miasta Szczecin przy ul. Rydla 39-40, która jest czynna od poniedziaku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Procedura związana z wytworzeniem dokumentu realizowana jest w Warszawie przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych.

Od którego roku życia przysługuje prawo ubiegania się o dowód osobisty?
Prawo ubiegania się o wydanie dowodu osobistego przysługuje obywatelowi polskiemu bez ograniczeń wiekowych, co nie jest jednoznaczne z obowiązkiem jego posiadania. Taki obowiązek dotyczy obywateli polskich zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej:

 • od osiągnięcia pełnoletności,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką.

Czy prawo dopuszcza możliwość złożenia wniosku dowodowego i odbioru dowodu osobistego w imieniu drugiej osoby?
Składanie wniosku dowodowego i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

Przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wymagana jest obecność osoby małoletniej, jeżeli ukończyła 5 lat, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie oraz ubezwłasnowolnionej częściowo. Wniokodawcami:

 • dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 13-tego roku życia są rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie, albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
 • dla osoby, która ukończyła 13-sty rok życia wniosek składa jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
 • dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza,
 • dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun,
 • dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator.

Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa - małoletni, który ukończył 13-sty rok życia składa swój podpis w miejscu przeznaczonym pod podpis, a rodzic lub opiekun ustanowiony orzez sąd podpisuje wniosek obok tego miejsca.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem:

 • małoletniego, który nie ukończył 13-tego roku życia - dowód odbiera jeden z rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
 • dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej pozostającej pod władzą rodzicielską - dowód odbiera jeden z rodziców,
 • dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej niepozostającej pod władzą rodzicielską - dowód odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13-sty rok życia może odebrać osobiście małoletni lub jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba, albo kurator ustanowiony przez sąd.


Jak należy zachować się w przypadku zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym?
W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę (np. zmiana nazwiska po zawarciu małżeństwa lub na podstawie decyzji administracyjnej, zmiana imienia, zmiana adresu pobytu stałego).

Czy istnieje wymóg dostarczenia fotografii w kolorze? Jakie są wymogi dotyczące fotografii?
Nie ma wymogu dostarczenia fotografii w kolorze. Natomiast fotografie powinny być jednakowe, aktualne, wyraźne, przedstawiające osobę:

 • bez nakrycia głowy,
 • bez okularów z ciemnymi szkłami,
 • głowa w lewym półprofilu z widocznym całym lewym uchem,
 • równomiernie oświetlona twarz,
 • w przypadku niemowląt, na zdjęciu mogą być widoczne ręce podtrzymujące dziecko.

Wyjątek

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • Fotografie powinny być wykonane przez uprawniona osobę (fotografa) przy zastosowaniu odpowiednich technik oraz na przeznaczonym do tego papierze.

Jakie dokumenty są niezbędne w przypadku wymiany dowodu osobistego?

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • dwie jednakowe, aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm × 4,50 cm
 • dotychczasowy dowód osobisty podlegający wymianie
 • odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński a urodziły się poza Szczecinem
 • odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku - w przypadku zawarcia związku małżeńskiego poza Szczecinem
 • poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa - okazywany na żądanie organu, jeśli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwości co do obywatelstwa osoby

Jakie są przesłanki do wymiany dowodu osobistego?

O WYMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO NALEŻY WYSTĄPIĆ:
1) w przypadku zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - w terminie do 14 dni od dnia doręczenia osobie obowiązanej do posiadania dowodu osobistego ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych albo od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa;
2) w przypadkach uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
3) w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą (tylko osoby, które zgłosiły wyjazd i informacja o tym figuruje w ewidencji ludności) termin określony w pkt. 1 wynosi 3 miesiące.
 

Kiedy dowód osobisty podlega unieważnieniu?

DOWÓD OSOBISTY PODLEGA UNIEWAŻNIENIU:
1) z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią
znalezionego dowodu osobistego;
2) z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza;
3) z dniem zgonu jego posiadacza;
4) z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego;
5) po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym w przypadku
niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę(w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin wynosi 4 miesiące).
6) z dniem upływu ważności dowodu osobistego.
 

Jak należy postąpić w przypadku utraty dowodu osobistego?

Osoba, która utraciła dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą na miejsce pobytu polską placówkę konsularną. Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym przy użyciu dostępnych środków, w szczególności telefaksu lub poczty elektronicznej, organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu.

 • zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty, a w przypadku małoletnich lub osób ubezwłasnowolnionych - odpowiednio rodzica albo opiekuna lub kuratora ustanowionego przez sąd, w urzędzie obsługujacym organ gminy lub w urzędzie konsularnym,
 • za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną, która czasowo przebywa, w szczególności w związku z wypoczynkiem, leczeniem lub nauką, pod opieką innej osoby niż rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd, o utracie dowodu osobistego zawiadamia opiekun faktyczny tej osoby,
 • w przypadku niemożności osobistego stawiennictwa osoby, która utraciła dowód osobisty z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedajacej się pokonać przeszkody, zawiadomienia może dokonać pełnomocnik, po okazaniu pełnomocnictwa udzielonego na piśmie.
 • Zawiadamiający jest obowiązany podać imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki posiadacza utraconego dowodu osobistego oraz wystawcę dowodu osobistego.

Czy zamiast odpisu skróconego aktu stanu cywilnego można dostarczyć np. wyciąg aktu, świadectwo zawarcia związku małżeńskiego, akt sporządzony za granicą?

 • należy dostarczyć odpis skrócony aktu stanu cywilnego sporządzony przez polski urząd stanu cywilnego zgodnie z ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego
 • dokument musi być czytelny
 • na potrzeby wydania dowodu osobistego odpisy aktów stanu cywilnego są wydawane bez opłat. O odpis aktu stanu cywilnego można się zwrócić droga pocztową.

Jak sprawdzić kiedy kończy się termin ważności mojego dowodów osobistych?

Biuro Obsługi Interesantów uprzejmie informuje, że wszystkie plastikowe dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności. Każdy posiadacz dowodu osobistego może sam sprawdzić kiedy upływa ten termin – jest on wskazany w prawym dolnym rogu dowodu osobistego. Jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. O wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Czy istnieje urzędowe pośrednictwo przy składaniu dokumentów o wydanie dowodu osobistego?

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w organie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały, a w przypadku braku takiego miejsca w organie gminy właściwym ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na  pobyt stały. Jeżeli wnioskodawca nigdy nie był zameldowany na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wniosek składa się w organie gminy właściwym dla obszaru dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Pośrednictwo w przyjęciu wniosku przez inny organ gminy niż w/w dopuszczalne jest tylko w przypadku złożenia wniosku w organie gminy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt czasowy wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy stanowi znaczną uciążliwość dla wnioskodawcy.

Co się stanie jeżeli przyjdę wymienić dowód osobisty, który utracił swoją ważność?

Wniosek oczywiście zostanie przyjęty ale pracownik będzie musiał unieważnić posiadany przez wnioskodawcę dowód osobisty i zwróci go posiadaczowi. Unieważnienie polega na obcięciu lewego rogu dokumentu tożsamości.

  

Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
  statystyka  STATYSTYKAcofnij  COFNIJdrukuj  DRUKUJ
logo Unii Europejskiej
© Urząd Miasta Szczecin. Portal eurzad.szczecin.pl jest integralną częścią Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin.
Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Regulamin użytkowania i polityka prywatności serwisu. Kontakt: boi@um.szczecin.pl
ikona ZPORR