Najczęściej zadawane pytania - prawo jazdy

Jakie dokumenty powinien złożyć wnioskodawca aby wymienić prawo jazdy?

 • wniosek o wymianę dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm
 • kserokopia dokumentu podlegającego wymianie
 • do wglądu:
  • dowód osobisty
  • prawo jazdy

Jaki akt prawny reguluje kwestię ustawowej wymiany praw jazdy?

 • Podstawę prawną stanowi Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002r. w sprawie wymiany prawa jazdy (Dz. U. z 2002 r., Nr 69, poz. 640).

Jakie są opłaty w związku z wymianą prawa jazdy?

 • Wnioskodawca ubiegający się o wymianę prawa jazdy musi ponieść koszty następującej wysokości:
  • opłata administracyjna za blankiet prawa jazdy - 100, 00 zł.
  • opłata ewidencyjna - 0,50 zł

Gdzie należy składać wnioski na wymianę prawa jazdy?

 • Wnioski na wymianę prawa jazdy należy składać w Biurze Obsługi Interesantów (BOI) w godzinach:
  od poniedziałku do piątku od godz. 7,30 do godz. 16,00.
  Natomiast dokumenty te wytwarzane są przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, a termin realizacji wynosi do 30 dni.

Jak należy postąpić w przypadku utraty dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami?

 • Sprawy dotyczące wydania wtórnika tego dokumentu reguluje art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r., prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, tj.); par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215).
 • W przypadku utraty dokumentu należy niezwłocznie złożyć wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy, pozwolenia (wniosek jest ten sam, który składa się o wymianę), jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm oraz do wglądu dowód osobisty. Opłaty są równoznaczne z opłatami przy wymianie prawa jazdy.

Co należy zrobić w razie odnalezienia dokumentu - prawa jazdy, (oryginału)?

 • W razie odnalezienia dokumentu (oryginału) należy zwrócić go w celu unieważnienia. Obowiązującym jest dokument nowo wystawiony na skutek zgłoszenia utraty.

Jakie występują inne przesłanki poza ustawową wymianą skłaniające do zmiany prawa jazdy?

 • Inne przesłanki zobowiązujące do wymiany prawa jazdy to jakakolwiek zmiana zawartych danych na blankiecie dokumentu, a więc: zmiana nazwiska, zmiana adresu zamieszkania, zniszczenia blankietu, z powodu upływu terminu ważności badań lekarskich.
 • Do wniosku w tym przypadku należy dołączyć dokumenty stwierdzające podstawę do zmiany dokumentu np. odpis aktu małżeństwa, decyzję zmieniającą nazwisko bądź imię, dowód osobisty z aktualnym miejscem zameldowania, bądź zaświadczenie o zameldowaniu, orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców.

Czy w momencie odbioru dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy?

 • Przy odbiorze nowego dokumentu należy zwrócić poprzednie prawo jazdy. Istnieje jednak możliwość zatrzymania prawa jazdy po uprzednim unieważnieniu na wniosek zainteresowanego.

Czy w imieniu drugiej osoby można złożyć wniosek na prawo jazdy?

 • Istnieje taka możliwość. Wniosek w takim przypadku powinien być wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę. Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty. Składający wniosek musi posiadać swój dokument tożsamości. Natomiast odbioru prawa jazdy dokonuje wnioskodawca osobiście, zwracając poprzedni dokument.

Jakie akty prawne regulują kwestię międzynarodowego prawa jazdy?

 • Podstawę prawną stanowi: art. 41 ust. 5 Konwencji o ruchu drogowym z 8 listopada 1968 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 40 z 1988r. z późniejszymi zmianami); art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, t.j.), par. 15 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi (Dz. U. z 2004 r., Nr 24, poz. 215)

Jakie należy przedłożyć dokumenty do uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

Dokumenty, które należy przedłożyć przy dokonywaniu czynności otrzymania międzynarodowego prawa jazdy to:

 • wniosek o wydanie międzynarodowego prawa jazdy,
 • jedno zdjęcie o wymiarach 3, 5 x 4, 5 cm,
 • kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy.

Do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • prawo jazdy krajowe

Jakie są koszty związane z czynnością uzyskania międzynarodowego prawa jazdy?

 • Opłata administracyjna - za blankiet prawa jazdy - 35, 00 zł

Jaki jest termin realizacji międzynarodowego prawa jazdy?

Międzynarodowe prawo jazdy uzyskuje się na podstawie ważnego krajowego prawa jazdy i realizacja następuję w ciągu trzech dni od dnia zgłoszenia się zainteresowanego.

Jakim dokumentem kierowca pojazdu przebywający za granicą powinien się okazywać w razie kontroli przez uprawnione służby kontroli?

Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą - obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy.

Czy międzynarodowe prawo jazdy ma określony termin ważności?

Dokument wystawiony jest na 3 lata lub krócej, jeżeli to wynika z posiadanego krajowego prawo jazdy. Wydanie międzynarodowego prawa jazdy związane jest z potwierdzeniem autentyczności prawa jazdy, jeśli nie jest wydane przez Urząd Miejski w Szczecinie.

 

Czy prawo jazdy wydane przed dniem 2004-05-01 zachowuje swoją ważność ?

Biuro Komunikacji Społecznej Ministerstwa Infrastruktury informuje, że po 1 maja 2004 roku prawa jazdy są wydawane na nowym druku. Obecne prawa jazdy zachowają ważność i spełniają wszystkie wymogi formalne, nałożone przez prawo Unii Europejskiej. Do 1 maja 2004 r. nie można było drukować praw jazdy z emblematem UE, gdyż Polska nie była członkiem Wspólnoty.  Źródło informacji


Czym różni się aktualnie obowiązujący blankiet prawa jazdy od blankietu prawa jazdy wydawanego do dnia 2004-04-30 ?

Wokół napisu PL, w lewym górnym rogu, jest nadrukowanych 12 gwiazd - symbol Unii Europejskiej. Emblemat ten zastąpił białą elipsę wokół napisu PL Zdjęcie jest trochę większe niż w obecnych dokumentach. Ponadto, na nowym druku, w tle, są napisy "Prawo jazdy", we wszystkich językach Unii Europejskiej. Zmianie nie uległy drukowane i obowiązujące w Polsce kategorie prawa jazdy oraz układ graficzny danych posiadacza dokumentu.

Wzór blankietu prawa jazdy

Wydruk