Najczęściej zadawane pytania - nieruchomości

Jakie warunki należy spełnić aby przekształcić prawo wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności ?

Zasady i warunki dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.83 ze zmianami).

1. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zmianami) z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (art.1 ust. 2 pkt 1), jak również osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2 (art. 1 ust. 3). Ww. przepisy stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po 13 października 2005 r.

2. Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.

3. Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści z zastrzeżeniem ust. 2 który stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepis art. 199 Kodeksu cywilnego, który stanowi że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, zaś w przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowa mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.

4. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) stanowi, że osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

5. W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, do ustalenia opłaty za przekształcenie stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami), z których wynika, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości oraz, że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.

6. Do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjmuje się operat szacunkowy, określający rynkową wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, sporządzony dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez rzeczoznawcę majątkowego. Organ występuje o zlecenie wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny przedmiotowej nieruchomości w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.

7. Zgodnie art. 4 ust. 2 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XX/518/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. (ze zmianami) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. Nr 53, poz. 1174) osobom fizycznym przysługuje bonifikata od opłaty za przekształcenie w takiej wysokości, aby kwota do zapłaty wynosiła 5% wartości prawa własności nieruchomości. W przypadku użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia użytkowania wieczystego wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, bonifikatę ustala się w takiej wysokości, aby opłata za przekształcenie wynosił 3% wartości prawa własności nieruchomości.

Bonifikata przysługuje, jeżeli na dzień wydania decyzji, spełnione są następujące warunki:
- nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, przeznaczona w akcie notarialnym ustanowienia użytkowania wieczystego i wykorzystywana jedynie na własne cele mieszkaniowe;
- lokal, z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego wykorzystywany jest jedynie na cele mieszkaniowe;
- użytkownik wieczysty nie zalega z płatnościami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i podatkami wobec gminy Miasto Szczecin,
- użytkownik wieczysty nie korzystał wcześniej przy nabyciu prawa własności nieruchomości od gminy Miasto Szczecin z bonifikaty, chyba że bonifikata została zwrócona, bądź też została udzielona przy sprzedaży lokalu z którym związane jest przekształcane prawo użytkowania wieczystego. W przypadku przekształcania udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności związanych z własnością kilku lokali mieszkalnych należących do tej samej osoby, bonifikata udzielana jest tylko do jednego udziału,
- w przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania części wspólnych nieruchomości, bonifikatę stosuje się proporcjonalnie do części wykorzystanej na cele mieszkaniowe, o ile funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 60% powierzchni.

8. W odniesieniu do terminów uiszczania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i stosowanego oprocentowania obowiązują poniższe zasady:
- opłatę za przekształcenie rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat .
- jednorazowa wpłata lub pierwsza rata opłaty za przekształcenie winna zostać wniesiona w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja orzekająca o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanie się ostateczna.
- w przypadku ustalenia rat rocznych opłaty za przekształcenie (raty płatne raz w roku), kwoty kolejnych wpłat z oprocentowaniem, nabywca wnosi w następnych po sobie latach kalendarzowych w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym decyzja orzekająca o przekształceniu stała się ostateczna.
- opłaty jednorazowe oraz pierwsza rata opłaty za przekształcenie nie podlegają oprocentowaniu.
- rozłożona na raty roczne nie spłacona część opłaty za przekształcenie, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (art. 4 ust. 4 ustawy o przekształceniu).
- w przypadku przedsiębiorców, pozostała do spłaty za przekształcenie kwota podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej wyższej o punkt procentowy od maksymalnej stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, ustalonej na dzień 2 stycznia roku kalendarzowego, w którym przypada termin spłaty kolejnej raty.

9. Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) w przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości lokalowej osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podstawą wpisu hipoteki jest decyzja ostateczna.

10. Zgodnie z art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu (…) organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele, niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości osobie bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. Waloryzacji dokonuje się według zasad określonych w art. 227 w związku z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami). Mianowicie, do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

11. Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dostępne są na stronie internetowej http://eurzad.szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko nr 40. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko nr 40, w godz. 7.30-18.00 (poniedziałek), 7.30-16.00 (wtorek - piątek) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40 w godz. 8.00-16.00 (poniedziałek - piątek).

Wniosek realizowany jest według procedury (WZiON-XXVIII), wniosek nr WZiON-30.

Wydruk