przejdź do treści

Najczęściej zadawane pytania - nieruchomości

Jakie warunki należy spełnić aby przekształcić prawo wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności?
 
W dniu 13 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459), która w art. 9. uchyliła niżej wymienione ustawy:
 
 1)  ustawę z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984);
 
  2)  ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592);
a w art. 8 wskazuje, że do spraw wszczętych na podstawie ww. ustaw i niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy nowej ustawy.
 
W celu uzyskania prawa własności osoby, które do tej pory nie wnioskowały o przekształcenie, muszą do 31 grudnia 2012r. złożyć wniosek o przekształcenie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do przekształcenia (odpis z księgi wieczystej). Przekształcenie jest możliwe, gdy z wnioskiem wystąpią wszyscy użytkownicy wieczyści ujawnieni w księdze wieczystej danej nieruchomości. W sytuacji, gdy nie wszyscy współużytkownicy wieczyści zgadzają się na przekształcenie, stosuje się art. 199 Kodeksu cywilnego który mówi, że w razie braku takiej zgody współużytkownicy wieczyści, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
 
Jakie osoby uprawnione są do przekształcenia?
 
Uprawnione do przekształcenia są:
 
1.    osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 13 października 2005r.) użytkownikami wieczystymi nieruchomości:
  • zabudowanych na cele mieszkaniowe;
  • zabudowanych garażami;
  • przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę;
  • nieruchomości rolnych.

2.    osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

-        spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
Osoba, która nabyła prawo własności zobowiązana jest do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Odpłatność za przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności reguluje art. 67 ust.1, art.68 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782). Opłata wyliczana jest na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego i stanowi różnicę między wartością prawa własności i prawa użytkowania wieczystego.
Uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada br.Nr XLVI/873/05 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006r. Nr 2, poz. 27) opłata za przekształcenie nieruchomości mieszkaniowych ustalona została w wysokości 5% prawa własności nieruchomości, jeżeli:
 
1.      nieruchomość jest zabudowana, przeznaczona i wykorzystywana jedynie na cele mieszkaniowe;
 
2.      lokal, z którym związane jest prawo użytkowania wieczystego wykorzystywany jest jedynie na cele mieszkaniowe;
 
3.      użytkownik wieczysty nie zalega z płatnościami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i podatkami wobec gminy Miasto Szczecin.
Dla użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia użytkowania wieczystego wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, opłata za przekształcenie wynosi 3% wartości prawa własności nieruchomości.
W przypadku nieruchomości rolnych opłata za przekształcenie z bonifikatą wynosi odpowiednio 10% i 6% wartości nieruchomości.
Na wniosek nabywcy, opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może być rozłożona na raty roczne. Spłata pełnej kwoty opłaty w ratach rocznych nie może trwać dłużej niż 10 lat.
Zwolnieni od opłaty za przekształcenie są użytkownicy wieczyści i ich następcy prawni:
·         którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
·         którzy uzyskali użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz.279).
    
udostępnił: Biuro Obsługi Interesantów, wytworzono: 2007/04/19, odpowiedzialny/a: Agnieszka Marciniak, wprowadził/a: Agnieszka Klimek, dnia: 2007/05/15 10:56:44
Lista poprzednich wersji:
  • Agnieszka Klimek / 2007/05/15 10:56:44 / modyfikacja wartości 
  • EUrzadAdmin / 2007/04/19 13:21:13 / modyfikacja wartości 
  • EUrzadAdmin / 2007/04/19 13:20:49 / nowa pozycja