Najczęściej zadawane pytania - odpady medyczne

Jak powinno wyglądać zgłoszenie o wytwarzaniu odpadów do 100 kg rocznie, przez gabinety lekarskie i inne jednostki medyczne?

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) w art. 17 ust. 1 określa obowiązki wytwórców odpadów niezależnie od miejsca ich wytwarzania, nie ma więc znaczenia, czy odpady wytwarzane są w gabinetach lekarskich czy w wyniku innej działalności, np. wytwórczej czy usługowej. Informacja o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych (w ilości do 100 kg rocznie) powinna być składana w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi oraz zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy zawierać:

  1. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie mogą powodować odpady, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów. Rodzaje odpadów należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U z 2001 r. Nr 112 poz. 1206 ).
  2. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.
  3. informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
  4. szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
  5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów (dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu, na którym magazynowane są odpady).

Dodatkowo należy dołączyć:

  1. kopię wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej
  2. kopię nadania numeru REGON ( w przypadku kiedy numer nie jest podany na pieczątce firmowej lub wpisie do rejestru przedsiębiorców ).

Informację powyższą składa się w 3 egzemplarzach, z których 1 przesyłany jest do Marszałka Województwa, drugi do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Informacja nie podlega opłacie skarbowej.
Informacja ma formę zgłoszenia, na które nie odpowiada się pisemnie. Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia informacji nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji w terminie 30 dnia od dnia jej złożenia.

Informacje można składać w Biurze Obsługi Interesantów.

W celu uzyskania potwierdzenia złożenia informacji, pracownik przyjmujący może potwierdzić jej wpływ pieczątką na egzemplarzu wnioskodawcy lub wystawić potwierdzenie przyjęcia.

Uwaga: W przypadku stwierdzenia przez organ na podstawie złożonej informacji lub własnych ustaleń, że odpady niebezpieczne wytworzone w ilości do 100 kg rocznie mogą powodować, ze względu na ich ilość lub rodzaj, zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska, organ w terminie miesiąca od otrzymania informacji zobowiązuje w drodze decyzji wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

Wydruk