Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Numer Tytuł procedury
WGKiOŚ-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WGKiOŚ-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
WGKiOŚ-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
WGKiOŚ-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WGKiOŚ-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
WGKiOŚ-VIII Udostępnienie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGKiOŚ-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów bez naliczania opłat
WGKiOŚ-X Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów ozdobnych wraz z naliczeniem opłaty, dotyczących inwestycji prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - z wyjątkiem inwestycji związanych z budową lub przebudową dróg
WGKiOŚ-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
WGKiOŚ-XII Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WGKiOŚ-XIII Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
WGKiOŚ-XIV Opiniowanie projektów robót geologicznych
WGKiOŚ-XV Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
WGKiOŚ-XVI Wydawanie kart wędkarskich
WGKiOŚ-XVII Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
WGKiOŚ-XVIII Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb
WGKiOŚ-XIX Wydanie pozwolenia zintegrowanego
WGKiOŚ-XX Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
WGKiOŚ-XXII Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
WGKiOŚ-XXIII Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
WGKiOŚ-XXIV Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)
WGKiOŚ-XXV Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
WGKiOŚ-XXVI Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
WGKiOŚ-XXVII Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
WGKiOŚ-XXVIII Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych
WGKiOŚ-XXIX Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
WGKiOŚ-XXX Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
WGKiOŚ-XXXI Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich
WGKiOŚ-XXXII Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
WGKiOŚ-XXXIII Zezwolenie na zbieranie odpadów
WGKiOŚ-XXXIV Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WGKiOŚ-XXXV Udostępnienie informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie
WGKiOŚ-XXXVII Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WGKiOŚ-XXXVIII Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
WGKiOŚ-XXXIX Krajowy transport osób - zezwolenie na regularne przewozy osób
WGKiOŚ-XL Krajowy transport drogowy osób - zezwolenie na przewozy regularne specjalne
WGKiOŚ-XLI Informacja o wyrobach zawierających azbest
WGKiOŚ-XLII Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
WGKiOŚ-XLIII Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WGKiOŚ-XLV Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WGKiOŚ-XLVI Zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu drogowego
WGKiOŚ-XLVIII Zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego
WGKiOŚ-XLIX Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin
WGKiOŚ-L Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie imprez powodujących utrudnienia w ruchu lub wymagających korzystania z drogi w sposób szczególny
WGKiOŚ-LI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WGKiOŚ-LII Krajowy transport osób – decyzja w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu
WGKiOŚ-LIII Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej
WGKiOŚ-LIV Organizowanie imprez handlowych na wolnym powietrzu
WGKiOŚ-LV Zrzeczenie się zezwolenia na wykonywanie regularnych / regularnych specjalnych przewozów osób
WGKiOŚ-LVI Krajowy transport osób - zaświadczenie na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
WGKiOŚ-LVII Wpisanie do rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin
WGKiOŚ-LVIII Klasyfikacja akustyczna terenu
WGKiOŚ-LIX Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji
WGKiOŚ-LX Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska
WGKiOŚ-LXII Uzgodnienie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego/warunkach zabudowy

Wydruk