Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Logo Urzędu Miasta Szczecin
 • Urząd Miasta Szczecin
  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
 • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
  tel. +48 91 42 45 630, fax +48 91 42 45 627
  wgkios@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WGKiOŚ-XLVIII
Zatwierdzenie projektów czasowej organizacji ruchu drogowego

Podstawa prawna: art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). § 4 ust. 1 i ust. 3 oraz § 8 ust. 2 i ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). Załączniki nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. "Wniosek o zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego" (WGKiOŚ-32),
 2. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 3. Załączniki:
  • projekt organizacji ruchu - w 2 egzemplarzach,
  • opinia Komendanta Miejskiego Policji - nie dotyczy autostrady i drogi ekspresowej,
  • opinia Komendanta Wojewódzkiego Policji - w przypadku projektu obejmującego autostradę i drogę ekspresową,
  • opinia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego - jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,
  • opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,
  • dane o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem strony kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej - w uzasadnionych przypadkach na żądanie organu zarządzającego ruchem.

II. OPŁATY:

Opłata skarbowa:

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem Banków bądź Poczty.

Opłata nie dotyczy: pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Zgodnie z § 12. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784). - Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu. - (WGKiOŚ-34).


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk