Wydział Oświaty


WOś-III
Wpis do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu, nazwy, osoby prowadzącej, kierunku kształcenia)

Podstawa prawna: art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej” (WOś-3).

2. „Informacja osoby prowadzącej niepubliczną szkołę/placówkę oświatową o warunkach lokalowych szkoły/placówki” (WOś-3a).

3. Załączniki:

● kserokopia dowodu osobistego (strona z danymi osobowymi wnioskodawcy i strona z adresem zameldowania, oryginał dowodu - do wglądu), gdy organem prowadzącym szkołę / placówkę będzie osoba fizyczna,

● kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna,

● dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu (w przypadku budynków oświatowych umowa najmu pomieszczeń potwierdzona przez radcę prawnego Urzędu Miasta Szczecin), umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,

● pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,

● dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

● zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, a także szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,

● pozytywna opinia kuratora oświaty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach dla których zgodnie klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 46 ust. 1, ministrem właściwym jest minister zdrowia – także opinia tego ministra o spełnieniu wymagań określonych  w art. 14 ust. 3 ustawy,

● statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:

  • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
  • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
  • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
  • organizację szkoły lub placówki,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
  • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,

● „Zgłoszenie danych niezbędnych do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej” (WOś-3b).

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Oświaty (WOś).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin.

VI. UWAGI:

1. Miejsce złożenia wniosku – w Kancelarii na sali 62 w Biurze Obsługi Interesantów.

2. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Zachodniopomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Szczecinie oraz organowi podatkowemu.

3. Dokument może zostać odebrany przez wnioskodawcę w Wydziale Oświaty lub Wydział przesyła dokument pocztą na adres wnioskodawcy.


Od 1 września 2018 roku uruchomiony został program komputerowy „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”. Program służy przede wszystkim gromadzeniu danych stanowiących podstawę comiesięcznych wypłat dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz naliczaniu kwot dotacji należnych ww. podmiotom za dany miesiąc.

Wdrożenie Programu ODPN odbywa się na podstawie zapisów uchwały Nr XLIII/1252/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin. Jak wynika bowiem z ww. uchwały, w przypadku udostępnienia przez organ dotujący dedykowanego systemu informatycznego, organ prowadzący zobowiązany jest przekazywać Załączniki Nr 1-7 do niniejszego Trybu – w wersji elektronicznej.

Działanie Programu ODPN zgodne jest z obowiązującym w Gminie Miasto Szczecin trybem udzielania i rozliczania dotacji. Dlatego też dane stanowiące podstawę do wypłaty dotacji za dany miesiąc winny być przez niepubliczne placówki wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki wprowadzone do Programu w nieprzekraczalnym terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

Aplikacja ODPN dostępna jest drogą internetową, po uruchomieniu strony https://szczecin.odpn.pl/Logowanie.aspx, a następnie zalogowaniu się w programie. Instrukcja do programu ODPN dostępna jest pod adresem http://pomoc.odpn.pl/odpn/placowka/all/html/

Wniosek o nadanie dostępu do Programu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych ODPN”


Lista załączników:


Ochrona danych osobowych / RODO

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk