przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Architektury i Budownictwa

Numer Tytuł procedury
WAiB-I Pozwolenie na budowę
WAiB-II Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce/działkach, na których został zaprojektowany
WAiB-III Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części
WAiB-IV Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
WAiB-V Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-VI Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
WAiB-VII Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-VIII Pozwolenie na rozbiórkę
WAiB-IX Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-X Uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
WAiB-XI Uzyskanie zgody na korzystanie z terenu sąsiedniego
WAiB-XII Przeniesienie pozwolenia na budowę
WAiB-XIII Przeniesienie zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę
WAiB-XIV Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
WAiB-XV Wydawanie zaświadczeń
WAiB-XVI Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu
WAiB-XVII Wgląd w akta
WAiB-XVIII Odwołania i zażalenia w trybie postępowania
WAiB-XIX Wydanie dziennika budowy
WAiB-XX Decyzje o warunkach zabudowy
WAiB-XXI Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
WAiB-XXII Przeznaczenie terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
WAiB-XXIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Architektury i Budownictwa
WAiB-XXIV Zgłoszenie budowy stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m² oraz sieci (z wyłączeniem sieci gazowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa)
WAiB-XXV Opinia dotycząca estetyki i ładu przestrzennego
WAiB-XXVI Opinia do wniosku o wydanie decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej
WAiB-XXVII Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
WAiB-XXVIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WAiB-XXIX Zgłoszenie instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych