przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Społecznych
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 672, fax +48 91 42 45 671
    wss@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSS-IX
"Bon opiekuńczy: Wieloraczki"

Podstawa prawna: art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art. 2 pkt 3a, art. 22b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 650, 730, 912 i 1000) oraz uchwała Nr XLII/1213/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 3501).

Ustalenie prawa do Bonu oraz wypłata świadczenia następuje na wniosek Rodzica / Opiekuna (matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny) złożony w terminie dwunastu miesięcy od dnia urodzenia Wieloraczków.

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: Wieloraczki” (WSS-5)
2. Do wniosku należy załączyć:

a) kserokopie pierwszych stron zeznań podatkowych opatrzonych prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostały złożone lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub kserokopie urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz z pierwszą strona PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem dokumentu UPO za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie świadczenia;
b) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie Wieloraczków, bądź zaświadczenie z sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie przysposobienia Wieloraczków;
c) odpis orzeczenia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego Wieloraczków;
d) kserokopię aktów urodzenia Wieloraczków.

II. OPŁATY

Nie pobiera się.

III. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wnioski przyjmowane będą cały rok.
Decyzja o przyznaniu Bonu wydawana będzie w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
W sprawach szczególnie skomplikowanych nie dłużej niż w ciągu 60 dni.
W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia poprawnie uzupełnionego wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Spraw Społecznych (WSS).

V. TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI

1. Bon opiekuńczy: Wieloraczki finansowany jest z budżetu Gminy Miasto Szczecin.
2. Bon przysługuje Opiekunowi (matka, ojciec, opiekun faktyczny, opiekun prawny),niezależnie od sytuacji dochodowej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) zamieszkuje na terenie Gminy Miasto Szczecin;
2) w składanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników (Dz. U. z 2017 r.. poz. 869,2491, z 2018 r. poz. 106, 650, 771.) zgłoszeniach identyfikacyjnych wskazali jaki miejsce zamieszkania podatnika – Szczecin;
3) wychowuje co najmniej troje lub więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu.

3. W przypadku zbiegu prawa do uzyskania Bonu przez Opiekunów, przysługuje ono temu, który jako pierwszy złożył kompletny, prawidłowy wniosek o przyznanie Bonu oraz z którym Wieloraczki zamieszkują.
4. Wysokość świadczenia wynosi 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) jednorazowo na każde dziecko z Wieloraczków, nad którymi sprawowana jest opieka przez opiekuna spełniającego kryteria o których mowa w pkt. 2.
5. Świadczenie wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono prawidłowy i kompletny wniosek.
6. Świadczenie będzie wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez Opiekuna we wniosku o przyznanie Bonu.
7. Osoba, która nienależnie pobrała świadczenie jest obowiązana do jego zwrotu w przypadku gdy:

1) świadczenie wypłacono pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego wypłaty, jeżeli osoba pobierająca była pouczona o braku prawa do jego pobierania;
2) świadczenie przyznano i wypłacono na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą je;
3) świadczenie przyznano na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność przyznano na podstawie decyzji, która została uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do jego pobrania.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Społecznych
wytworzono:
2018/08/21
odpowiedzialny/a:
Beata Bugajska
wprowadził/a:
Andrzej Żbikowski
dnia:
2018/08/22 09:44:57
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2018/08/22 09:44:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2018/08/21 12:30:19 nowa pozycja