Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury Urzędu Miasta Szczecin

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 654, 91 42 45 850
    mkz@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BMKZ-I
Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, usytuowanym w granicach administracyjnych Szczecina

Podstawa prawna: art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm. – tekst jednolity); Uchwała nr XXIV/720/20 Rady Miasta Szczecina z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 18 grudnia 2020, poz. 5756); Uchwała Nr XXVI/771/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 2 marca 2021, poz. 926).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane” (BMKZ-1).
2. Załączniki:

• Dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku
np. odpis aktu notarialnego, umowa dzierżawy, umowa o zarządzanie nieruchomością, uchwała WM o powołaniu Zarządu, uchwała WM w sprawie remontu;
• Dokument potwierdzający status prawny jednostki organizacyjnej ubiegającej się o dotację
np. wypis z KRS, wypis z CEIDG, kopia statutu, zaświadczenie z Urzędu Wojewódzkiego lub MSWiA w przypadku kościołów i związków wyznaniowych (jeśli dotyczy);
• Kopia ważnej decyzji organu ochrony zabytków pozwalającej na prowadzenie prac/robót budowlanych objętych wnioskiem
W przypadku gdy jest wymagana i gdy organem wydającym decyzję nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
• Kopia pozwolenia na budowę lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia
W przypadku gdy jest wymagane i gdy organem wydającym pozwolenie bądź przyjmującym zgłoszenie nie jest Prezydent Miasta Szczecin;
• Kopia projektu budowlanego lub wyciągu z projektu/program prac/inna dokumentacja projektowa;
• Szczegółowy przedmiar/obmiar i kosztorys inwestorski/powykonawczy prac lub robót/indywidualna wycena prac;
• Dokumentacja powykonawcza prac
W przypadku ubiegania się o refundację;
• Protokół odbioru końcowego prac
W przypadku ubiegania się o refundację
• Kopia rachunków bądź faktur oraz kopie potwierdzeń przelewów
W przypadku ubiegania się o refundację
• Dokumentacja fotograficzna ukazująca stan zabytku
• Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest przedsiębiorca


II. OPŁATY:

Zwolnione z opłat, zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm. – tekst jednolity).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Terminy składania wniosków:
• w przypadku prac planowanych – w okresie od 1 września do 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji;
• w przypadku refundacji – w okresie od 1 do 31 stycznia roku, w którym dotacja ma być udzielona;

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Szczecinie.
Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 2 nie podlegają rozpatrzeniu.
Informacja o przyznaniu dotacji lub odmowie przyznania dotacji zostanie udzielona po uchwaleniu przez Radę Miasta Szczecin uchwały w sprawie udzielenia wnioskowanej dotacji. Przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Szczecin i wnioskodawcą.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (BMKZ).

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Realizacja wniosków i wysokość przyznanej dotacji uzależniona jest od wysokości przyznanych przez Radę Miasta Szczecin środków finansowych w budżecie Miasta Szczecin na ochronę i konserwację zabytków, rekomendacji Komisji dotacyjnej oraz ostatecznej decyzji Rady Miasta.

VI. UWAGI:

Po wykorzystaniu przyznanej dotacji wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania prac objętych dotacją, w terminie określonym w umowie i zgodnie ze wzorem sprawozdania - BMKZ-5.

udostępnił: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, wytworzono: 2016/03/30, odpowiedzialny/a: Michał Dębowski, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2021/07/02 14:25:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2021/07/02 14:25:00 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2021/01/14 13:00:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2019/04/11 08:38:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/12/14 14:12:16 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/04/12 11:39:48 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/30 09:58:21 nowa pozycja