przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami

Numer Tytuł procedury
WZiON-I Ustalenie innego terminu zapłaty bieżącej opłaty rocznej należnej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-II SP Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WZiON-II GMS Odroczenie terminu zapłaty zaległych należności wraz z należnymi odsetkami z tytułu użytkowania wieczystego
WZiON-III Wykonanie w imieniu Skarbu Państwa prawa pierwokupu gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi
WZiON-IV Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
WZiON-V O umorzenie zaległych należności stanowiących 50% opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z odsetkami za rok bieżący
WZiON-VI Zmiana stanu prawnego (spadkobranie)
WZiON-VII Zmiana stanu prawnego (zmiana nazwiska/zmiana nazwy Przedsiębiorstwa)
WZiON-VIII Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli wartość nieruchomości uległa zmianie
WZiON-IX Wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu
WZiON-XI Przedłużenie terminu zabudowy
WZiON-XII Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WZiON-XIII Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargu
WZiON-XIV Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej
WZiON-XV Bezprzetargowe nabycie dzierżawionej nieruchomości gruntowej, która została zabudowana
WZiON-XVI Zamiana nieruchomości gruntowych
WZiON-XVII Sprzedaż nieruchomości użytkownikowi wieczystemu w trybie bezprzetargowym na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XVIII Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą
WZiON-XXII Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu
WZiON-XXIII Zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości i nabycie przez Gminę Miasto Szczecin praw do nieruchomości
WZiON-XXIV Wystawienie informacji o wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XXV Zastosowanie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
WZiON-XXVI GMS Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVI SP Rozłożenie na raty zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego wraz z należnymi odsetkami
WZiON-XXVII Wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki zabezpieczającej zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości
WZiON-XXVIII Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
WZiON-XXIX Wykonanie przez gminę prawa pierwokupu nieruchomości
WZiON-XXXI Wgląd w akta
WZiON-XXXII Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XXXIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WZiON-XXXIV Wykonanie przez Gminę prawa pierwokupu garażu
WZiON-XXXV Wykonanie przez Skarb Państwa prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
WZiON-XXXVI Wgląd i wydanie kserokopii dokumentów dotyczących aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XXXVII Nabycie nieruchomości i praw do zasobu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami
WZiON-XXXVIII SP Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa
WZiON-XXXVIII GMS Umorzenie zaległych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin
WZiON-XXXIX Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami
WZiON-XLIV Wystawienie faktury VAT dotyczącej uiszczonej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
WZiON-XLV Udzielenie 99 % bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności tych gruntów
WZiON-XLVI Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
WZiON-XLVII Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów
WZiON-XLVIII Udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WZiON-XLIX Umorzenie zaległych należności z tytułu opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności
WZiON-L Wydanie kopii dokumentu dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na podstawie przepisów ustawy z 2018 r.