Kierownicy

Prezydent Miasta | Pełnomocnicy PM | Sekretariaty
Jednostki Organizacyjne | Dyrektorzy | Kierownicy Jednostek | Kierownicy | Filia UM
Informacja Urzędu Miasta: 91 42 45 000


Lp. Nazwisko i imię Nazwa Jednostki Nazwa Komórki Stanowisko Pokój Telefon
Bajsarowicz Joanna  Wydział Księgowości   Referat windykacji dochodów majątkowych   Kierownik Referatu     91 4245412
Balcer Aleksander  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Kierownik Pracowni     91 4351247
Batko Katarzyna  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. ewidencjonowania zasobu nieruchomości   Kierownik Referatu     91 4245775
Bil-Modranka
Małgorzata 
Biuro Strategii   Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych   Kierownik Referatu     91 4245289
Borko-Niemiro
Irena 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Organizacyjno-Administracyjny   Kierownik Zespołu     91 4245183
Budniak Małgorzata  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Kierownik Pracowni     91 4245185
Charęza Marcin  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. organizacji ruchu   Kierownik Referatu     91 4245614
Chechelska Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Dodatków Mieszkaniowych   Kierownik Referatu     91 4427154
Chłap Danuta  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych   Kierownik Referatu     91 4245620
10  Chmielewska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej     Główny Księgowy     91 4245197
11  Chorąży Bartosz  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatku od środków transportowych, Opłaty Skarbowej i Kontroli Podatkowej   Kierownik Referatu     91 4245380
12  Cichecka Sylwia  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Terenowo-Prawnych   Kierownik Referatu     91 4245488
13  Ciszewski Marek  Wydział Oświaty   Referat Programów Wspierających    Kierownik Referatu      91 4245787
14  Czasnojć Mariusz  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
15  Dobrowolska Dorota  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245571
16  Dołgoszyja Dariusz  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Programowania Rozwoju i Systemów Informatycznych   Kierownik Zespołu     91 4245741
17  Frąckiewicz Janusz  Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności   Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego   Główny Specjalista     91 4351269
18  Frydrychowicz Iwona  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Orzecznictwa i Zabezpieczeń   Kierownik Referatu     91 4245763
19  Haraburda Jolanta  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Biuro Obsługi Interesanta   Kierownik Referatu     91 4427120
20  Hofman Agnieszka  Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych   Referat ds. budżetu, planowania inwestycji, przygotowania i zawierania umów   Kierownik Referatu     91 4245232
21  Jakubiak vel Wojtczak Renata  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Śródmieście-Prawobrzeże   Kierownik Referatu     91 4245582
22  Jankowski Grzegorz  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Służebności   Kierownik Referatu     91 4245522
23  Jasianek-Monika
 
Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   p.o. Kierownik Referatu     91 4245810
24  Kałużniak Andrzej  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Techniczny   Kierownik Działu     91 4245039
25  Kamińska Agata  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Zaopatrzenia i Transportu   Kierownik Działu     91 4351160
26  Klimek Sławomir  Wydział Informatyki   Referat Oprogramowania   Kierownik Referatu     91 4245720
27  Klocek-Kowalska
Halina 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Północ   Kierownik Referatu     91 4245583
28  Koksa Magdalena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   p.o. Kierownik Referatu     91 4351190
29  Konczalska Żaneta  Wydział Księgowości   Referat rozliczeń finansowych   Kierownik Referatu     91 4245413
30  Kopocińska Jolanta  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób prawnych   Kierownik Referatu     91 4245851
31  Kordus Ewa  Biuro Strategii   Referat ds. obsługi inwestorów   Kierownik Referatu     91 4245617
32  Kosmowski Bogdan  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Inżynierii i Ochrony Środowiska   Kierownik Zespołu     91 4245740
33  Kotarska Maria  Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych     Główny Specjalista     91 4245696
34  Kotiasz Waldemar  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Zespół Informatyczny   Kierownik Zespołu     91 4245188
35  Kowalski Jacek  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Zespół ds. realizacji projektów    Kierownik Zespołu     91 4245625
36  Krakowiecka Małgorzata  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   p.o. Kierownik Referatu     91 4427121
37  Królikowska Agnieszka  Wydział Organizacyjny   Referat Kadr i Szkolenia   Kierownik Referatu     91 4245241
38  Krynicka Iwona  Wydział Informatyki   Referat Portali Informacyjnych   Kierownik Referatu     91 4245717
39  Lasek Magdalena  Biuro Obsługi Interesantów   Centrum Informacji Mieszkańców   Kierownik Referatu     91 4245864
40  Lipczyńska Iwona  Wydział Inwestycji Miejskich   Referat ds. Inwestycji Komunikacyjnych i Uzbrojenia   Kierownik Referatu     91 4245497
41  Łabaziewicz Iwona  Biuro Prezydenta Miasta   Referat ds. Obsługi Narad Prezydenta i Kontroli Zarządczej   Kierownik Referatu     91 4245236
42  Łabno Ilona  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Północ   Kierownik Zespołu     91 4245745
43  Łukasiewicz Monika  Biuro Geodety Miasta   Referat Administracji Geodezyjniej   Kierownik Referatu     91 4245541
44  Majdańska Joanna  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Spraw Obywatelskich   Kierownik Referatu     91 4245937
45  Makay Wiesław  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Komunikacji   Kierownik Zespołu     91 4245742
46  Maniszewska Renata  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. systemu gospodarowania odpadami   Kierownik Referatu     91 4245162
47  Maszało Eliza  Urząd Stanu Cywilnego   Referat zasobów USC   Kierownik Referatu     91 4245251
48  Matusiak Renata  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Mieszkalnictwa   Kierownik Referatu     91 4245451
49  Mirek Bożena  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi   Kierownik Referatu     91 4351211
50  Mirkiewicz Zofia  Wydział Spraw Społecznych   Stanowiska ds. Polityki Zdrowotnej i Osób Niepełnosprawnych   Kierownik Zespołu     91 4245670, tel./fax 91 4245676
51  Mroczkowska Joanna  Wydział Egzekucji Administracyjnej   Referat nr 2 ds. rejonów egzekucyjnych   Kierownik Referatu     91 4245810
52  Narożna Alicja  Wydział Spraw Społecznych   Zespół ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej   Kierownik Zespołu     91 4245821
53  Nuckowska Anna  Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat Zachód   Kierownik Referatu     91 4245574
54  Oleszczuk-Iber
Marzena 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat ds. Sprzedaży lokali   Kierownik Referatu     91 4245767
55  Pawłowski Wiesław  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego     Starszy Inspektor - Kierownik     91 4245151
56  Porożyńska-Dołgoszyja
Anna 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Prawobrzeże   Kierownik Zespołu     91 4245746
57  Radzimska Daria  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. gospodarki komunalnej   Kierownik Referatu     91 4245459
58  Ramza Maciej  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Biuro obsługi ZUDP   Kierownik Biura     91 4351248
59  Rogacka Alicja  Wydział Podatków i Opłat Lokalnych   Referat Podatków od Nieruchomości, Rolnego, Leśnego od osób fizycznych   Kierownik Referatu     91 4351190
60  Rydz Katarzyna  Szczecińskie Centrum Świadczeń   Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych   Kierownik Referatu    
61  Rzymska-Satkiewicz
Ewa 
Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej   Referat ds. Architektury i Urbanistyki: Zachód-Północ   Kierownik Referatu     91 4245575
62  Schulz Agnieszka  Wydział Informatyki   Referat Wsparcia Użytkowników   Kierownik Referatu     91 4245708
63  Słowiński Radosław  Wydział Informatyki   Zespół ds. Miejskiej Infrastruktury Teletechnicznej   Kierownik Zespołu     91 4351138
64  Sobieraj Beata  Wydział Księgowości   Referat windykacji podatków i opłat budżetowych   Kierownik Referatu     fax 91 4220685, 91 4245397
65  Sokołowska Anna  Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Urbanistyczny Śródmieście-Zachód   Kierownik Zespołu     91 4245744
66  Sotek Danuta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Księgowości   Główna Księgowa     91 4351150
67  Stępień Barbara  Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska   Referat ds. Ochrony Środowiska   Kierownik Referatu     91 4245633
68  Strombek Ewa  Biuro Geodety Miasta   Referat Katastru Nieruchomości, Geodezji i Kartografii   p.o. Kierownika Referatu     91 4245266
69  Styrczula Klaudia  Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami   Referat ds. opłat i analiz   Kierownik Referatu     91 4245040
70  Szabelska Aleksandra  Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Baz Danych Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego   Zastępca Kierownika Pracowni     91 4245198
71  Szczygieł Kamila  Wydział Księgowości   Zespół ds. rozliczeń podatku VAT   Kierownik Zespołu     91 4245128
72  Szerniewicz-Kwas
Angelika 
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta   Zespół Planu Portu   Kierownik Zespołu     91 4245751
73  Szmyd Urszula  Wydział Organizacyjny   Referat Skarg i Wniosków   Kierownik Referatu     91 4245243
74  Taraciński Przemysław  Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości   Referat Regulacji Stanów Prawnych, Wywłaszczeń i Odszkodowań   Kierownik Referatu     91 4245889
75  Taudul Bożena  Biuro Obsługi Interesantów   Referat Komunikacji   Kierownik Referatu     91 4245940
76  Wojciechowska Barbara  Wydział Informatyki   Referat Projektów   Kierownik Referatu     91 4245030
77  Wolniak Jolanta  Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej   Dział Administracyjno-Gospodarczy   Kierownik Działu     91 4245037
78  Zaworska-Kołczyk
Katarzyna 
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej   Pracownia Katastru Nieruchomości   Kierownik Pracowni Katastru Nieruchomości     91 4245149
79  Żołnowska Anna  Wydział Księgowości   Referat wynagrodzeń i rozliczeń świadczeń pracowniczych   Kierownik Referatu     fax 91 4245861, 91 4233458, 91 4245376


Wydruk