przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Najczęściej zadawane pytania - nieruchomości

Jakie warunki należy spełnić aby przekształcić prawo wieczystego użytkowania w prawo własności gruntu, który nie spełnia warunków ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.), np. gruntu niezabudowanego lub zabudowanego garażem?

Zasady i warunki dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zmianami).

 1. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) stanowi, że z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne, będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego (art. 1 ust. 2 pkt 1), jak również osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1 i 1a oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 2 (art. 1 ust. 3). Ww. przepisy stosuje się również do osób, które prawo użytkowania wieczystego albo udział w tym prawie uzyskały po 13 października 2005 r.
 2. Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży (art. 1ust. 2 pkt 2).
 3. Jak wynika z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) w przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy użytkownicy wieczyści z zastrzeżeniem ust. 2 który stanowi, że z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. W takim przypadku odpowiednio stosuje się przepis art. 199 Kodeksu cywilnego, który stanowi że do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, zaś w przypadku braku takiej zgody współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowa mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie mając na względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich współwłaścicieli.
 4. Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) stanowi, że osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
 5. W myśl art. 4 ust. 2 ww. ustawy, do ustalenia opłaty za przekształcenie stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 3a oraz art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami), z których wynika, że cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości oraz, że na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
 6. Do ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjmuje się operat szacunkowy, określający rynkową wartość prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, sporządzony dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przez rzeczoznawcę majątkowego. Organ występuje o zlecenie wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny przedmiotowej nieruchomości w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego.
 7. Zgodnie art. 4 ust. 2 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) oraz na podstawie uchwały Rady Miasta Szczecin Nr XX/518/08 z dnia 7 kwietnia 2008 r. (ze zmianami) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2008 r. poz. 1174) osobom fizycznym przysługuje bonifikata od opłaty za przekształcenie w takiej wysokości, aby kwota do zapłaty wynosiła 5% wartości prawa własności nieruchomości. W przypadku użytkowników wieczystych lub ich następców prawnych, którzy zgodnie z aktem notarialnym ustanowienia użytkowania wieczystego wnieśli jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego, bonifikatę ustala się w takiej wysokości, aby opłata za przekształcenie wynosiła 3% wartości prawa własności nieruchomości.

  Bonifikata przysługuje, jeżeli na dzień wydania decyzji, spełnione są następujące warunki:
 8. W odniesieniu do terminów uiszczania opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i stosowanego oprocentowania obowiązują poniższe zasady:
  • opłatę za przekształcenie rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat,
  • jednorazowa wpłata lub pierwsza rata opłaty za przekształcenie winna zostać wniesiona w terminie 14. dni od dnia, w którym decyzja orzekająca o odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanie się ostateczna,
  • w przypadku ustalenia rat rocznych opłaty za przekształcenie (raty płatne raz w roku), kwoty kolejnych wpłat z oprocentowaniem, nabywca wnosi w następnych po sobie latach kalendarzowych w terminie do 31 marca każdego roku, począwszy od roku kalendarzowego następującego po roku, w którym decyzja orzekająca o przekształceniu stała się ostateczna,
  • opłaty jednorazowe oraz pierwsza rata opłaty za przekształcenie nie podlegają oprocentowaniu,
  • rozłożona na raty roczne niespłacona część opłaty za przekształcenie, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (art. 4 ust. 4 ustawy o przekształceniu),
  • w przypadku przedsiębiorców, pozostała do spłaty za przekształcenie kwota podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej wyższej o punkt procentowy od maksymalnej stopy referencyjnej Komisji Europejskiej, ustalonej na dzień 2 stycznia roku kalendarzowego, w którym przypada termin spłaty kolejnej raty.
 9. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej (art. 5a).
 10. Zgodnie z art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu (…) w przypadku przekształcenia udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, związanego z odrębną własnością lokalu, wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie, podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową na nieruchomości lokalowej osoby, na rzecz której nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Podstawą wpisu hipoteki jest decyzja ostateczna.
 11. Zgodnie z art. 4 ust. 15 i 16 ustawy o przekształceniu (…) organ żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5. lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele, niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia nieruchomości osobie bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności. Waloryzacji dokonuje się według zasad określonych w art. 227 w związku z art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zmianami). Mianowicie, do czasu ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźników zmian cen nieruchomości, waloryzacji dokonuje się przy zastosowaniu wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 12. Formularz wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dostępne są na stronie internetowej http://eurzad.szczecin.pl lub w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko nr 40. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, w Biurze Obsługi Interesantów, stanowisko 40, poniedziałek w godz. 7.30-15.30, wtorek - piątek w godz. 7.30-15.30 (w poniedziałki do godz. 18.00 – w kancelarii BOI) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40 w godz. 7.30-15.30 (poniedziałek - piątek), bądź pocztą na adres tut. Urzędu.

Wniosek realizowany jest według procedury (WZiON-XXVIII), wniosek nr WZiON-30.


_________________________________________________________________________________________________________________________

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa

Informacja o ustawie z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 916).

Zaświadczenia o przekształceniu, co do zasady wydawane są „z urzędu”, w związku z czym nie ma potrzeby składania wniosku o wydanie zaświadczenia. Jeżeli nieruchomość podlega przekształceniu zostanie doadresata wysłane zaświadczenie potwierdzające przekształcenie. Zaświadczenie to będzie równocześnie informowało o wysokości opłaty i terminach płatności. Takie samo zaświadczenie zostanie przez tut. Urząd przekazane do X Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

JAKIEGO RODZAJU NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEMU W PRAWO WŁASNOŚCI Z MOCY PRAWA

Istniejące w dniu 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się we własność z tym dniem z mocy prawa. Ustawa dotyczy gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne. Przekształceniu podlegają również nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wraz z towarzyszącymi im budynkami gospodarczymi, garażami,innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymiprawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych o ile obiekty te znajdują się na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem  mieszkalnym. Przekształceniu nie podlegają natomiast nieruchomości niezabudowane oraz  zabudowane jedynie garażami lub innymi budynkami niemieszkalnymi.

PROCEDURA POTWIERDZANIA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI ORAZ ODPŁATNOŚĆ

Organ reprezentujący dotychczasowego właściciela nieruchomości, wydaje z urzędu zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tego gruntu. Celem zaświadczenia jest jedynie potwierdzenie faktu zmiany rodzaju prawa do gruntu, który nastąpił z mocy prawa. Termin wydania zaświadczenia ustalono na 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub na wniosek (druk WZiON-3) nowego właściciela gruntu, w terminie 4  miesięcy. Na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia własności lokalu – w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Zgodnie z odrębnymi przepisami o opłacie skarbowej, co do zasady, od zaświadczenia wydawanego na wniosek pobiera się opłatę skarbową w wysokości 50 zł.

 • Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tego gruntu właściciel będzie przez 20 latponosił cykliczną, roczną opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu. Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata może podlegać waloryzacji. Waloryzacji opłaty właściwy organ dokonuje z urzędu albo na wniosek właściciela nieruchomości, nie częściej niż raz na 3 lata od dnia dokonania ostatniej waloryzacji. Zwaloryzowana opłata obowiązuje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym dokonano waloryzacji.
 • W przypadku, gdy w dniu przekształcenia, obowiązywałaby opłata roczna ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, zgodnie z art. 77 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o gospodarce nieruchomościami”, opłata jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.
 • W przypadku ustanowienia lub przeniesienia użytkowania wieczystego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wysokość opłaty jest równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która zgodnie z postanowieniami umowy obowiązywałaby od dnia 1 stycznia 2019 r. Termin wnoszenia ww. opłat, podobnie jak w przypadku opłat z tytułu użytkowania wieczystego, będzie upływać z dniem 31 marca każdego roku, z tym że opłata należna za rok 2019 płatna będzie do 29 lutego 2020.
 • Jeżeli właściciel nie zgodzi się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji o wysokości opłaty jednorazowej, wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji administracyjnej.

MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA OPŁATY JEDNORAZOWEJ ORAZ UZYSKANIA BONIFIKATY

 • Po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu będzie istniała możliwość zwrócenia się do organu z wnioskiem o jednorazowe wniesienie wszystkich opłat za przekształcenie (tzw. opłata jednorazowa) oraz udzielenie bonifikaty od tej opłaty (druki WZiON-26 oraz WZiON-34). Wysokość opłaty jednorazowej będzie odpowiadała sumie pozostałych do uiszczenia opłat. Sumowane będą opłaty przekształceniowe w wysokości obowiązującej w roku wystąpienia przez właściciela z zamiarem jednorazowego wniesienia należności za przekształcenie. Właściwy organ poinformuje na wniosek właściciela gruntu na piśmie o wysokości opłaty jednorazowej.

BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ – W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI  SKARBU PAŃSTWA

Ustawa z 20 lipca 2018 r. wprowadziła obligatoryjne bonifikaty od opłat jednorazowych w przypadku nieruchomości należących dotychczas do Skarbu Państwa. Przepisy art. 9 ust 3 ustawy przewiduję, że:

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

 • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
 • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

Powyższe bonifikaty obejmują również opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże.

BONIFIKATY OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ – W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO SZCZECIN

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących przed przekształceniem własność jednostek samorządu terytorialnego, w celu zachowania zasady samodzielności finansowej i majątkowej samorządów, zaproponowano możliwość udzielenia bonifikaty przez właściwy organ, na podstawie uchwały rady lub sejmiku (art. 5 ust. 4).

Przepisy Uchwały NR III/76/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2019 r., która weszły w życie z dniem 6 marca 2019 r. przewidują, że bonifikata od opłaty jednorazowej przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub współwłaścicielami udziałów w gruntach związanych z lokalami mieszkalnymi oraz spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lub współwłaścicielami gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi - w części przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Bonifikaty udziela się na pisemny wniosek osób i spółdzielni mieszkaniowych, o których mowa w § 1, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w kwocie pozostałej do spłaty.

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest spełnienie poniższych wymogów:

 1. Wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.
 2. Nie korzystał wcześniej z bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin, chyba że bonifikata została zwrócona.
 3. Nieruchomość, musi być zabudowana i wykorzystywana jedynie na własne cele mieszkaniowe oraz winna być zgłoszona zgodnie z przepisami prawa budowlanego do użytkowania.
 4. Nieruchomość lub lokal mieszkalny, z którym związany jest udział we współwłasności nieruchomości gruntowej, której dotyczy udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie, nie może być miejscem prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. W przypadku przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności związanych z własnością kilku lokali mieszkalnych lub nieruchomości gruntowych należących do tej samej osoby, bonifikata udzielana jest tylko do jednego udziału lub jednej nieruchomości gruntowej.

Bonifikata o której mowa w § 1, przysługuje spółdzielniom mieszkaniowym, które nie zalegają z płatnościami wobec Gminy Miasto Szczecin z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste i podatku od nieruchomości.

Wysokość bonifikaty od opłaty za przekształcenie gruntu wynosi:

 • 60% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 50% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 40% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 30% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 20% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
 • 10% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, w którym nastąpiło przekształcenie.  

WNIOSEK O WYKREŚLENIE ROSZCZENIA O OPŁATĘ Z KSIĘGI WIECZYSTEJ

W przypadku wniesienia wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, należy samodzielnie złożyć wniosek do Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód, o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Do wniosku takiego należy załączyć zaświadczenie o wniesieniu opłat albo opłaty jednorazowej, które z urzędu będzie wydane w ciągu 30 dni od dnia wniesienia opłat.

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobierana zostanie przez Sąd opłata w wysokości:

 • 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
 • 75 zł – w pozostałych przypadkach.

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I WŁAŚCICIELI LOKALI UŻYTKOWYCH, W ZWIĄZKU Z PRZEKSZTAŁCENIEM PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o wnoszeniu opłaty za przekształcenie przez dłuższy okres tj.:

 • przez 99 lat, jeżeli stawka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wynosiła 1%
 • przez 50 lat, jeżeli stawka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wynosiła 2%
 • przez 33 lata,  jeżeli stawka opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste wynosiła 3%

Procedury i druki wniosków dostępne są w Biurze Obsługi Interesantów, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie eurzad.szczecin.pl w dziale załatw sprawę/procedury Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami:

Procedura dotycząca wydania zaświadczeń posiada symbol WZiON-IX:

Druk wniosku nr WZION-3

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51207.asp?soid=196FB76C274D486E9ECAC4612AE4EC98

Procedura dotycząca zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu oraz udzielenia bonifikaty posiada symbol WZiON-XXII: Druki wniosków nr WZiON-26 oraz WZiON-34

http://eurzad.szczecin.pl/chapter_51207.asp?soid=7B88548EB2624EA3A10E3DF081295A45

Ponadto dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ustawy znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pod adresami:

https://www.gov.pl/web/inwestycje-rozwoj/przeksztalcenie-uzytkowania-wieczystego-we-wlasnosc

oraz

https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/gospodarka-nieruchomosciami/przeksztalcenie/

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2007/04/19
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Tomasz Czerniawski
dnia:
2023/05/11 09:36:39
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2023/05/11 09:36:39 aktualizacja
Tomasz Czerniawski 2020/08/12 13:44:29 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/22 13:46:44 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/22 13:44:53 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/22 13:39:45 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 09:45:34 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 09:40:01 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 08:33:53 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 08:32:21 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 08:26:56 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2019/05/08 08:05:12 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2017/04/28 15:08:54 aktualizacja
Andrzej Żbikowski 2017/04/28 14:50:25 aktualizacja
Agnieszka Maksymowicz 2007/05/15 10:56:44 nowa pozycja
EUrzadAdmin 2007/04/19 13:21:13
EUrzadAdmin 2007/04/19 13:20:49