przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Obsługi Interesantów

Numer Tytuł procedury
BOI-XXXVI Wpis lub zmiana zakresu wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora/zaświadczenia
BOI-L Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-LI Kontrola krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-LII Kontrola prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim
BOI-LIII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego transport drogowy taksówką
BOI-LXXVII Wpis lub rozszerzenie zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-LXXVIII Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
BOI-LXXIX Wydawanie lub zmiana uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
BOI-LXXXVII Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXVIII Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-LXXXIX Wgląd w akta
BOI-XC Wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
BOI-XCI Udostępnienie danych zgromadzonych w archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Szczecin
BOI-XCII Wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych
BOI-XCIII Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCIV Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Szczecina
BOI-XCV Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Miasto Szczecin
BOI-XCVI Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
BOI-XCVII Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
BOI-XCVIII Zaświadczenie na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-XCIX Wydanie wtórnika uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-C Wygaszenie uprawnienia do wykonywania transportu drogowego
BOI-CII Zgłoszenie zmian dotyczących uprawnień do wykonywania transportu drogowego
BOI-CIII Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
BOI-CIV Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Biuro Obsługi Interesantów
BOI-CV Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
BOI-CVI Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVII Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
BOI-CVIII Zmiana w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Szczecin
BOI-CX Zgłoszenie rezygnacji
BOI-CXI Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę na terenie miasta Szczecin
BOI-CXIII Szczecińska Karta Rodzinna
BOI-CXV Zawieszenie wykonywania transportu drogowego
BOI-CXVI Zgłoszenie zmiany adresu do korespondencji
BOI-CXVII Kontrola przedsiębiorcy wykonującego krajowy transport drogowy
BOI-CXVIII Kontrola zaświadczenia na przewóz drogowy na potrzeby własne
BOI-CXIX Kontrola przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXIII Szczecińska Karta Seniora
BOI-CXXIV Kontrola spełnienia przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów
BOI-CXXV Weryfikacja licencji w zakresie przewozu osób taksówką, samochodem osobowym oraz 7-9
BOI-CXXVI Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne
BOI-CXXVIII Zaświadczenie o liczbie pojazdów - dla GITD
BOI-CXXIX Krajowy transport drogowy w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
BOI-CXXX Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
BOI-CXXXI Procedura kontroli przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców
BOI-CXXXII Wykreślenie wpisu z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
BOI-CXXXIII Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (niepowodująca rozszerzenia zakresu działalności regulowanej)
BOI-CXXXIV Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru ośrodków szkolenia kierowców
BOI-CXXXV Wydanie wtórnika legitymacji instruktora
BOI-CXXXVI Przedłużenie ważności legitymacji instruktora
BOI-CXXXVII Wymiana legitymacji instruktora i jej przedłużenie (w przypadku zmiany danych zawartych w legitymacji i/lub braku miejsca na przedłużenie jej ważności)