Gospodarka odpadami

 

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

od 1 stycznia 2020 r.

Na podstawie Uchwały Nr XII/440/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr V/148/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik od dnia 01 stycznia 2020 r. na terenie Szczecina będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Będą one wynosiły:

w zabudowie jednorodzinnej:

 • 94 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie,
 • 188 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie,

UWAGA! Istnieje możliwość obniżenia opłaty w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli zużycie wody nie przekracza 4 m3 miesięcznie.

Z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz np. przy opłacie od stycznia 2020 r. z okresu od lipca 2018r. do końca 2019 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei i jeżeli średnie zużycie nie przekroczy 4 m3 wody za miesiąc można przejść na metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody. W tym celu należy złożyć deklarację DOP-2.

w zabudowie wielorodzinnej (a także w zabudowie jednorodzinnej w sytuacji opisanej powyżej, w której średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4 m3):

 •  7,50 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane selektywnie,
 • 15 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady są zbierane i odbierane nieselektywnie.

Dla części niemieszkalnej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawki za pojemniki nie uległy zmianie i wynoszą:

 • o pojemności 80 l – 10,00 zł,
 • o pojemności 110 l – 14,00 zł,
 • o pojemności 120 l – 15,00 zł,
 • o pojemności 240 l – 30,00 zł,
 • o pojemności 360 l – 42,00 zł,
 • o pojemności 800 l – 90,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – 110,00 zł.

Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny stawki za pojemniki wynoszą:

 • o pojemności 80 l – 20,00 zł,
 • o pojemności 110 l – 28,00 zł,
 • o pojemności 120 l – 30,00 zł,
 • o pojemności 240 l – 60,00 zł,
 • o pojemności 360 l – 84,00 zł,
 • o pojemności 800 l – 180,00 zł,
 • o pojemności 1100 l – 220,00 zł.

UWAGA! Terminy płatności oraz numery rachunków bankowych pozostają bez zmian!

Zawiadomienia o nowej kwocie opłaty za odpady

Urząd Miasta Szczecin zawiadomi część właścicieli nieruchomości o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającej ze zmiany stawki.

Ci właściciele, którzy otrzymają zawiadomienie nie muszą składać deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na zmianę stawek.

Jeżeli właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej złożyli deklaracje o wysokości opłaty zmieniając sposób zbierania odpadów na selektywny od miesiąca stycznia 2020 r., a otrzymali zawiadomienie ze stawką za odbieranie odpadów w sposób nieselektywny (np. od gospodarstwa domowego 188 zł miesięcznie) PROSZENI SĄ O POTRAKTOWANIE ZAWIADOMIENIA JAKO NIEAKTUALNEGO i o wnoszenie opłaty zgodnie z zadeklarowaną stawką (np. od gospodarstwa domowego 94 zł miesięcznie).

Kto dostanie zawiadomienie o nowej wysokości opłaty?

1.    Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych i płacą opłatę od gospodarstwa domowego na podstawie deklaracji lub zawiadomień.

 2.    Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas płacili opłatę na podstawie ilości zużytej wody, ale  składali deklaracje o wysokości opłaty obowiązującej od miesiąca innego niż styczeń danego roku (np. od marca 2019 r.).

 Ci właściciele dostaną jednak zawiadomienie o wysokości opłaty obowiązującej tylko na pewien okres (np. do marca 2020 r.) i po upływie tego okresu muszą złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kto powinien złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą od stycznia 2020 r. i w jakim terminie?

1.    Właściciele nieruchomości  w zabudowie wielorodzinnej oraz w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli zużycie wody nie  przekracza średniomiesięcznie 4 m3, którzy powinni złożyć deklarację obowiązującą od stycznia 2020 r.

 2.    Właściciele nieruchomości, którzy nie składali deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z czym wysokość opłaty określono im w decyzji.

Deklaracje należy złożyć do końca stycznia 2020 r.

Dlaczego podwyższono opłaty?

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od lipca 2019 r. obecnie nie zapewniają pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 6k. ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze pod uwagę koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. m.in.

koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, koszty likwidacji tzw. „dzikich wysypisk” czyli usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, koszty pozbywania się przez właścicieli nieruchomości wszystkich rodzajów odpadów komunalnych (przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób).


W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących wypełnienia DEKLARACJI prosimy o kontakt pod numerami:

91 435 12 39, 91 435 12 02, 91 435 12 10, 91 435 12 20, 91 435 11 79, 91 435 12 13 (deklaracja, opłaty) oraz 91 435 11 99 (odbiór odpadów, wyposażenie, harmonogramy) a także kontaktu e-mailowego: gospodarka_odpadami@um.szczecin.pl

W sprawie WPŁAT, ZALEGŁOŚCI, NADPŁAT proszę dzwonić do Wydziału Księgowości pod nr tel. 91 435 12 14 zaś w sprawie UPOMNIEŃ pod numery telefonów: 91 424 54 00, 91 42453 97.


 

 Link do zewnętrzenego serwisu ecoszczecin.pl - otwiera się w nowym oknie

Wydruk