Serwis używa plików cookies w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności oraz do gromadzenia anonimowych danych statystycznych.
Polityka Prywatności / Ochrona danych osobowych    AKCEPTUJĘ
przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Ochrony Środowiska

Numer Tytuł procedury
WOŚr-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WOŚr-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
WOŚr-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
WOŚr-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WOŚr-V Wgląd w akta
WOŚr-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
WOŚr-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
WOŚr-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WOŚr-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
WOŚr-X Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
WOŚr-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WOŚr-XII Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WOŚr-XIII Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
WOŚr-XIV Opiniowanie projektów robót geologicznych
WOŚr-XV Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
WOŚr-XVI Wydawanie kart wędkarskich
WOŚr-XVII Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
WOŚr-XVIII Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
WOŚr-XIX Wydanie pozwolenia zintegrowanego
WOŚr-XX Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
WOŚr-XXI Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
WOŚr-XXII Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
WOŚr-XXIII Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
WOŚr-XXIV Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)
WOŚr-XXV Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
WOŚr-XXVI Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
WOŚr-XXVII Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
WOŚr-XXVIII Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych
WOŚr-XXIX Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
WOŚr-XXX Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
WOŚr-XXXI Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich
WOŚr-XXXII Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
WOŚr-XXXIII Zezwolenie na zbieranie odpadów
WOŚr-XXXIV Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WOŚr-XXXV Udostępnienie informacji geologicznej
WOŚr-XXXVI Aneksowanie zawartej umowy
WOŚr-XXXVII Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WOŚr-XXXVIII Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
WOŚr-XLI Informacja o wyrobach zawierających azbest
WOŚr-XLII Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
WOŚr-XLIII Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WOŚr-XLV Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WOŚr-XLIX Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin
WOŚr-LI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-LIII Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej
WOŚr-LVIII Klasyfikacja akustyczna terenu
WOŚr-LIX Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji
WOŚr-LX Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska
WOŚr-LXIII Wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła
WOŚr-LVII Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i aktualizacja danych