przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wydział Ochrony Środowiska

Numer Tytuł procedury
WOŚr-I Zgłoszenie instalacji niewymagających pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WOŚr-II Zgłoszenie do eksploatacji instalacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód
WOŚr-III Wydanie zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
WOŚr-IV Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
WOŚr-V Wgląd w akta
WOŚr-VI Przekazanie innej dokumentacji geologicznej
WOŚr-VII Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
WOŚr-VIII Udostępnianie informacji publicznej w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WOŚr-IX Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów
WOŚr-X Zezwolenie na zbieranie odpadów dla przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji
WOŚr-XI Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Ochrony Środowiska
WOŚr-XII Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
WOŚr-XIII Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
WOŚr-XIV Opiniowanie projektów robót geologicznych
WOŚr-XV Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
WOŚr-XVI Wydawanie kart wędkarskich
WOŚr-XVII Wydawanie kart łowiectwa podwodnego
WOŚr-XVIII Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m
WOŚr-XIX Wydanie pozwolenia zintegrowanego
WOŚr-XX Zgłoszenie stwierdzenia potencjalnie historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi
WOŚr-XXI Oświadczenie do umowy na realizację zadania publicznego
WOŚr-XXII Wpisanie do rejestru zwierząt na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
WOŚr-XXIII Uzyskanie zezwolenia na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
WOŚr-XXIV Uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska, pod kątem ochrony zieleni (promesa)
WOŚr-XXV Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
WOŚr-XXVI Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
WOŚr-XXVII Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów
WOŚr-XXVIII Zatwierdzanie projektów robót hydrogeologicznych
WOŚr-XXIX Zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznej
WOŚr-XXX Zgłoszenie projektu robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi
WOŚr-XXXI Zatwierdzanie projektów robót geologiczno-inżynierskich
WOŚr-XXXII Zatwierdzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej
WOŚr-XXXIII Zezwolenie na zbieranie odpadów
WOŚr-XXXIV Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
WOŚr-XXXV Udostępnienie informacji geologicznej
WOŚr-XXXVI Aneksowanie zawartej umowy
WOŚr-XXXVII Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
WOŚr-XXXVIII Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu
WOŚr-XLI Informacja o wyrobach zawierających azbest
WOŚr-XLII Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
WOŚr-XLIII Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
WOŚr-XLV Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WOŚr-XLIX Udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Szczecin
WOŚr-LI Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek
WOŚr-LIII Wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzania lasu lub decyzją z zakresu gospodarki leśnej
WOŚr-LVIII Klasyfikacja akustyczna terenu
WOŚr-LIX Przyjmowanie pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza z instalacji
WOŚr-LX Przyjmowanie pomiarów wielkości hałasu emitowanego do środowiska
WOŚr-LXIII Wydanie decyzji pozwalającej na eksploatację instalacji w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ciepła
WOŚr-LVII Wpisanie do Rejestru społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin i aktualizacja danych