przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Biuro Obsługi Interesantów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Biuro Obsługi Interesantów
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 934
    boi@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


BOI-CXXX
Wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć:
• w Biurze Obsługi Interesantów w kancelarii w sali 62 lub w filii UM sala 20.
• za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Szczecin – Biuro Obsługi Interesantów Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
• za pośrednictwem platformy EPUAP.
Jeśli masz wątpliwości jak załatwić sprawę zdalnie, zadzwoń pod numer telefonu: 91-42-45-604 lub 91-42-45-848.
Dokumenty odbierzesz:
• osobiście z dowodem osobistym,
• przez pełnomocnika,
• za pośrednictwem poczty.

PRZYGOTUJ

1. „Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy” (BOI-71).
2. Do wniosku dołącz:
• „Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych” (BOI-63) - dotyczy członków zarządu spółki, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej działalność gospodarczą,
• „Oświadczenie osoby zarządzającej transportem” (BOI-70),
• kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
• dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu sytuacji finansowej (na kwotę 50.000 euro) - patrz: WAŻNE INFORMACJE,
• dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji (dotyczy nowego uprawnienia),
• kserokopię umowy spółki cywilnej, w przypadku, gdy wspólnicy spółki cywilnej chcą uzyskać wspólną licencję (dotyczy nowej licencji),
3. Oryginały dokumentów do wglądu.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata za udzielenie licencji wynosi:
• 800 zł - na okres od 2 do 15 lat,
• 900 zł - na okres od 16 do 30 lat,
• 1.000 zł - na okres od 31 do 50 lat.

Tą opłatę możesz zapłacić w kasach Urzędu (zlecenie wpłaty przekaże urzędnik podczas przyjmowania wniosku) lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdza się:

1. rocznym sprawozdaniem finansowym;
2. dokumentami potwierdzającymi:
a) dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami,
b) posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
c) udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
d) własność nieruchomości.

2. Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.
3. W przypadku przeniesienia uprawnień po śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej:
• do wniosku dołącz akt zgonu przedsiębiorcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wstąpienie na jego miejsce spadkobiercy,
• opłata wynosi 5% opłaty jak za udzielenie licencji.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j.Dz.U.2022.2201 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki:

udostępnił:
Biuro Obsługi Interesantów
wytworzono:
2015/11/04
odpowiedzialny/a:
Anna Jaśkowiak
wprowadził/a:
Konrad Batogowski
dnia:
2023/09/13 11:13:08
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Konrad Batogowski 2023/09/13 11:13:08 aktualizacja gdzie załatwisz, podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2022/02/28 11:36:11 aktualizacja gdzie załatwisz, podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2020/10/21 08:49:32 aktualizacja gdzie załatwisz
Andrzej Żbikowski 2020/01/02 07:20:59 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 10:52:52 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 08:59:21 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2019/11/07 14:55:28 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2019/10/16 10:09:15 aktualizacja nr fax
Andrzej Żbikowski 2019/05/07 10:12:04 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2019/03/23 11:34:25 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2019/01/21 11:58:30 aktualizacja podstawa prawna
Konrad Batogowski 2018/01/18 09:25:10 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 08:31:45 aktualizacja podstawa prawna
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 10:30:32 aktualizacja karty informacyjnej
Andrzej Żbikowski 2017/01/18 08:28:19 aktualizacja karty informacyjnej
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 09:31:37 dodanie procedury UM
Andrzej Żbikowski 2015/11/04 09:30:04 dodanie procedury UM