Wydział Kultury


WK-X
Stypendia Twórcze Miasta Szczecin

Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/428/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego, poz. 2048) oraz Zarządzenie Nr 277/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania oraz Zarządzenie Nr 383/18 prezydenta Miasta szczecin z dnia 27 sierpnia 2018r. zmieniającego zarządzenie w sprawie trybu pracy Komisji Stypendialnej do spraw Stypendiów Twórczych Miasta Szczecin oraz określenia wzoru wniosku, umowy i sprawozdania.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o przyznanie Stypendium Twórczego Miasta Szczecin (WK-1).
2. Załączniki obowiązkowe:

• Życiorys artystyczny.
• Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video, książki, katalogi i inne publikacje, dyplomy i wyróżnienia lub informacje na ich temat itp.).
• Rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego lub podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury.

II.OPŁATY:

Nie pobiera się.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 60 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Kultury (WK).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje. Decyzja jest ostateczna.

VI.UWAGI:

1. Stypendia przyznaje się osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem kultury na realizację przedsięwzięć artystycznych na terenie Miasta Szczecin. Osoba ubiegająca się o stypendium musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
2. Z możliwości ubiegania się o stypendium wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.
3. Termin składania wniosków zostanie określony w ogłoszeniu o naborze umieszczonym na stronie internetowej miasta http://www.szczecin.pl/.
4. Stypendia są indywidualne i udzielane są na przedsięwzięcia artystyczne realizowane w roku kalendarzowym w którym zostały przyznane.
5. Stypendia przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
6. Wysokość kwoty przeznaczonej na stypendia ustalana jest co roku w ramach budżetu Miasta Szczecin.
7. W przypadku braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
9. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego (WK-8).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk