Wydział Sportu


WS-V
Stypendium sportowe dla zawodników

Podstawa prawna: Uchwała Nr XIII/304/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego, Uchwała Nr XXII/524/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 6 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych Gminy Miasto Szczecin oraz Szczecińskiego Programu Olimpijskiego.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ”Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Gminy Miasto Szczecin” – (załącznik nr 1 do Regulaminu), (WS-5).
2. Załączniki:

  • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 Regulaminu),
  • oświadczenie ZUS (załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • numer licencji sportowej lub numer ewidencyjny, jeśli uprawniony podmiot jej nie wystawia, (potwierdzony przez klub lub związek sportowy), - nie dotyczy sportu paraolimpijskiego i głuchych,
  • potwierdzenie związku sportowego o przynależności do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu,
  • program szkolenia zawodnika związany z okresem tego szkolenia potwierdzony przez klub lub związek sportowy,
  • opis osiągnięć sportowych zawodnika (potwierdzonych przez klub lub związek sportowy) wraz z komunikatami końcowymi zawodów lub protokołami z zawodów potwierdzających te osiągnięcia,
  • w przypadku stypendiów zwykłych oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 4 do Regulaminu,
  • w przypadku stypendiów olimpijskich oświadczenie zawodnika zgodne z wzorcem określonym w załączniku nr 5 do Regulaminu,
  • zobowiązanie klubu sportowego lub związku sportowego do informowania Prezydenta o okolicznościach uzasadniających pozbawienie stypendium, zawarte odpowiednio w załączniku nr 4 lub 5 do Regulaminu.

II. OPŁATY:

Nie pobiera się.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 90 dni.
Po akceptacji Komisji Sportu i Prezydenta Miasta. Informacja o przyznanych stypendiach zostanie umieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Sportu (WS)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

VI. UWAGI:

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania stypendium.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk