Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-V
Nadanie numeru PESEL na wniosek

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2, art. 10 ust. 7, art. 16 ust. 2, art. 18, ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019r., poz. 1397 t.j.), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015, poz. 1984).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”. We wniosku należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania numeru PESEL tj. wskazać przepis, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL (patrz - pkt 7 wniosku).
2. Do wglądu:
• cudzoziemiec – paszport; dowód osobisty może być okazany w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca o statusie UE tj. obywatela Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
• dokument potwierdzający miejsce siedziby pracodawcy w Szczecinie (patrz - cz.VI UWAGI pkt 2),
• w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL jako obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.
3. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika - pełnomocnik zobowiązany jest:
• dołączyć pisemne pełnomocnictwo,
• okazać swój dowód osobisty lub paszport,
• w przypadku reprezentowania cudzoziemca okazać oryginał lub poświadczoną kopię paszportu lub dowodu osobistego w przypadku cudzoziemca posiadającego status UE (patrz – pkt 2).
• w przypadku reprezentowania osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL jako obywatel polski – akt urodzenia, poświadczenie obywatelstwa polskiego.

II.OPŁATY:

Brak.

III.TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną. Po złożeniu kompletnego wniosku, numer PESEL nadaje się od ręki. Wnioskodawca otrzymuje powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów ustawowych organ wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania służy skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w trybie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem tut. Organu (art. 54 § 1 ww. ustawy) w każdym czasie po uprzednim wniesieniu ponaglenia (art. 53 § 2b ww. ustawy). Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie (art. 37 § 1 kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w dowolnym terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 kpa).

VI.UWAGI:

1. Numer PESEL jest nadawany z urzędu:
• obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podczas zameldowania),
• obywatelom polskim w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości (podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego),
• cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podczas zameldowania).

Jeżeli osoba nie dokonuje jednej z ww. czynności to wówczas numer PESEL może być nadany na wniosek i do tego właśnie służy przedstawiona procedura WSO-V NADANIE NUMERU PESEL NA WNIOSEK.

2. Organem właściwym do przyjęcia wniosku o nadanie numeru PESEL w przypadku braku zameldowania jest organ właściwy dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli wnioskodawca chce złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL w Urzędzie Miasta Szczecin, zobowiązany jest przedłożyć dokument, z którego wynika miejsce siedziby pracodawcy w Szczecinie.

3. Wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera wskazanie podstawy prawnej oraz udokumentowane dane. Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży a w przypadku cudzoziemca posiadającego status UE dowód osobisty (patrz – cz. I pkt 2). W przypadku, gdy osoba ubiega się o nadanie numeru PESEL jako obywatel polski należy przedłożyć akt urodzenia i poświadczenie obywatelstwa. Zgodnie z art. 104 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2224 ze zm.) transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego ubiega się o nadanie numeru PESEL. Ponieważ wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera udokumentowane dane m.in. w zakresie obywatelstwa to należy przedłożyć poświadczenie obywatelstwa polskiego.

4. Pełnomocnik działający w imieniu mocodawcy przedkłada (patrz cz. I pkt 3) oryginał lub poświadczoną kopię paszportu, lub w przypadku obywatela UE dowodu osobistego. Dokument może poświadczyć notariusz, konsul oraz zgodnie z art. 76a § 2 kpa pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk