Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-II
Zameldowanie obywatela polskiego na pobyt czasowy

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO / TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka) – patrz uwagi pkt 2. Formularz w formie dokumentu elektronicznego – patrz uwagi pkt 5.
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów,
4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

ILE ZAPŁACISZ

1. Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – 17,00 zł.
Możesz zapłacić kartą płatniczą w trakcie dokonania czynności, gotówką w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali 62 lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin dla opłaty skarbowej w Banku PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429. Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dowód wpłaty.
2. Pełnomocnictwo w sprawie meldunkowej nie podlega opłacie skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli będziesz przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w określonym miejscu pobytu czasowego ponad 3 miesiące to jesteś zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Jeśli chcesz się zameldować, to masz obowiązek uzyskać na formularzu "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO/TEMPORARY RESIDENCE REGISTRATION FORM" potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Jeśli posiadasz tytuł prawny do lokalu, to sam dokonujesz na formularzu potwierdzenia faktu swojego pobytu w danym lokalu. Jeśli nie możesz uzyskać ww. potwierdzenia, to możesz zameldować się w formie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego mającego na celu potwierdzenie faktu zamieszkania we wskazanym w formularzu lokalu (patrz procedura WSO-VII).

3. Zameldowania możesz dokonać przez pełnomocnika, który jest zobowiązany okazać upoważnienie oraz swój dowód osobisty lub paszport.

4. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione może zameldować ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

5. Jeśli formularz meldunkowy składasz w formie dokumentu elektronicznego, to jesteś zobowiązany dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do lokalu to dołącz dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów. Formularz możesz złożyć elektronicznie jeśli posiadasz numer PESEL. Jeśli formularz składa pełnomocnik, to jest on zobowiązany dołączyć dodatkowo upoważnienie. Formularz meldunkowy musisz podpisać elektronicznie tj. podpisem kwalifikowanym lub zaufanym, lub osobistym. Formularz możesz złożyć poprzez profil zaufany.

Zameldowanie elektroniczne

Szczegóły dotyczące założenia profilu zaufanego

Dostęp do formularza elektronicznego

PODSTAWA PRAWNA

• art. 24 ust. 1, ust. 2 pkt 1, ust. 3, ust. 4, ust. 5, art. 25 ust. 2, ust. 4, art. 26, art. 27, art. 28, art. 30 ust. 2, ust. 3, art. 32 ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r., poz. 2411),

• część II ust. 21 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk