Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXIII
Wyrejestrowanie pojazdu

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę – druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: „Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)
2. Zabierz ze sobą
• dowód osobisty,
• pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
• polisa OC.
3. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu jego demontażu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• zaświadczenie o demontażu pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice (tablicę) rejestracyjne.
4. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu kradzieży do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dowód rejestracyjny,
• Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• Zaświadczenie wydane przez Policję potwierdzające zagłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży tego pojazdu,
• Oświadczenie właściciela pojazdu złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu wywozu pojazdu za granicę lub gdy pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację pojazdu za granicą.
6. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu kasacji/ zniszczenia za granicą do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający zniszczenie/kasację pojazdu za granicą wraz z tłumaczeniem wykonanym przez tłumacza przysięgłego danego języka
• Dowód rejestracyjny,
• Kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• Tablice (tablicę) rejestracyjne.
7. Jeśli chcesz wyrejestrować pojazd z powodu trwałej i zupełnej utraty pojazdu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument (dokumenty) potwierdzające trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
• Dowód rejestracyjny,
• Kartę pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany,
• Tablice (tablicę) rejestracyjne,
• Potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz gminy (wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju pojazdy i od masy pojazd).
8. Jeśli chcesz wyrejestrować ponieważ oddałeś niekompletny pojazd na stację demontażu pojazdu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu,
• dowód rejestracyjny,
• kartę pojazdu, jeżeli była wydana,
• tablice (tablicę) rejestracyjne.
9. Jeśli chcesz wyrejestrować z powodu wycofania pojazdu z obrotu do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• Dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu albo kopię decyzji administracyjnej poświadczonej przez organ, który ją wydał.

ILE ZAPŁACISZ

Opłata skarbowa:
• za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),
• za wydanie decyzji - 10,00 zł.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiania sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewu z wpisanym rodzajem czynności, numerem VIN i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).
Nr rachunku 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

CZAS OCZEKIWANIA

Od ręki, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny lub kartę pojazdu musisz złożyć stosowne oświadczenie na tą okoliczność.
2. Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji za wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, unikatowego, ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej oraz pojazdu wyrejestrowanego z tytułu wywozu z kraju lub zbycia za granicę.
3. Aktualny wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego www.bip.wzp.pl.
4. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 79 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
• § 21 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
• Rozporządzenie MSWiA z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności (Dz. U. z 2002 r. Nr 44, poz. 419 z późn. zm.).


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk