Wydział Spraw Obywatelskich

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XIV
Wydawanie zaświadczeń z ewidencji ludności

Podstawa prawna: art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) – zaświadczenie o ilości osób zameldowanych, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657 t.j.) – pozostałe zaświadczenia.

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o ilości osób zameldowanych w lokalu)” (WSO-8e), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o wszystkich zameldowaniach na terenie Szczecina)” (WSO-8), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o wymeldowaniu)” (WSO-8b), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o zameldowaniu na terenie Szczecina)” (WSO-8d), lub
„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o aktualnym numerze ewidencyjnym PESEL)” (WSO-8f),
„Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności (o wspólnym zameldowaniu)” (WSO-8a)dodatkowe informacje w UWAGACH pkt 2.

2. W przypadku działania przez pełnomocnika dodatkowo:
• pisemne pełnomocnictwo do wydania zaświadczenia.

3. Do wglądu:
• dowód osobisty lub paszport,
• aktualny tytuł prawny do lokalu (oryginał) - (dotyczy wniosku WSO-8e).

II.OPŁATY:

1. Opłata skarbowa za wydane zaświadczenie - 17 zł.
2. Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo - 17 zł.
Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na numer rachunku bankowego Gminy Miasto Szczecin w Banku PKO BP S.A: 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Od ręki, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w terminie 7 dni.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

1. Zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 kpa.
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
2. Zaświadczenie wydane na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.
Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych służy skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w trybie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem tut. Organu (art. 54 § 1 ww. ustawy) w każdym czasie po uprzednim wniesieniu ponaglenia (art. 53 § 2b ww. ustawy). Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie (art. 37 § 1 kpa). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w dowolnym terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie (art. 37 § 2 kpa).

VI. UWAGI:

1.  Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności, każda osoba może wnioskować o wydanie zaświadczenia wyłącznie w zakresie swoich danych. W przypadku działania w imieniu innej osoby należy posiadać pełnomocnictwo.
2. W przypadku wnioskowania o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu należy posiadać pełnomocnictwo od każdej pełnoletniej osoby objętej zaświadczeniem. Jeżeli zaświadczenie obejmuje osoby nieletnie lub ubezwłasnowolnione a wnioskodawca nie jest ich przedstawicielem ustawowym (np. rodzic) lub opiekunem prawnym to zobowiązany jest do uzyskania pełnomocnictwa od osoby uprawnionej.


Lista załączników:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk