przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

REJESTRACJA JACHTÓW I INNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH O DŁUGOŚCI DO 24M

Dokumenty potrzebne do załatwiania sprawy:

• dowód osobisty
• dowód własności jednostki pływającej (dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego).
• dokumenty poświadczające następujące informacje:

1. Dane i adres właściciela/współwłaścicieli oraz armatora jednostki pływającej,
2. Wykreślenie jednostki pływającej z innego rejestru w kraju lub za granicą, jeżeli jednostka pływająca była zarejestrowana,
3. Numer identyfikacyjny albo indywidualny numer identyfikacyjny (INI) jeżeli został nadany,
4. Rodzaj napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego także o jego mocy,
5. Model i marka jednostki pływającej,
6. Wymiary i parametry jednostki pływającej,
7. Materiał główny kadłuba jednostki pływającej,
8. Rok budowy i producent jednostki pływającej,
9. Sygnał rozpoznawczy (Call Sign) i morski radiowy numer identyfikacyjny MMSI – jeżeli zostały nadane,
10. Maksymalna dopuszczalna liczba osób na pokładzie jednostki pływającej, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot,
11. Dopuszczalna siła wiatru i wysokość fali, jeżeli została określona w deklaracji zgodności CE lub innej dokumentacji wydanej przez upoważniony podmiot.
12. Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
13. Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
14. Deklaracja zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Gdzie złożyć wniosek?

Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej lub Filia Urzędu Miasta Szczecin, ul. Rydla 39-40, wniosek w wersji papierowej można przesłać pocztą oraz za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem https://interesant.reja24.gov.pl (metoda zalecana).

Jakie druki musisz wypełnić i gdzie je znajdziesz?

• formularze wniosków wraz z wykazem wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej - http://http//www.ums.gov.pl/projekty_unijne/Reja24/formularze.zip   

Wniosek o rejestrację jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m w wersji papierowej

Wniosek otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?

Pomoc przy wypełnieniu wniosku otrzymasz w Centralnej Informacji Urzędu Miasta BOI przed salą nr 62 lub pod numerem tel. – 91 42 45 977 lub 91 43 51 110.

Kolejne kroki w Urzędzie:

Jeżeli nie możesz przyjść do Urzędu można udzielić pełnomocnictwa. Za pełnomocnictwo pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnym, zstępnym oraz rodzeństwu są zwolnione z opłaty.

Jak długo czekasz na załatwienie sprawy?

Sprawa załatwiana jest w ciągu 30 dni

Jaki dokument otrzymasz?

Dowód rejestracyjny z poliwęglanu wyprodukowany przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

Czy musisz płacić za rejestrację jachtu innych jednostek pływających o długości do 24m?

TAK
• za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• za wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego - 80 zł
• rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego, dla którego wpis do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów utraciły ważność – 60 zł,
• za wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - 15 zł.

Opłatę za dokonanie powyższych czynności można uiścić w kasie Urzędu, za pośrednictwem Banków, Poczty lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 40 1020 4795 0000 9002 0442 3075
• za pełnomocnictwo - 17 zł

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin w Banku PKO BP S.A. nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429 za pośrednictwem banków bądź poczty.