przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Procedury dla osób z wadą słuchu

NABÓR DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH

Przedszkola niepubliczne musisz znaleźć sam i tam zapytać o zasady rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego mają dzieci:

 1. matek albo ojców samotnie je wychowujących
 2. matki albo ojca, wobec którego orzeczono znaczny albo umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnego życia
 3. dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

Dokumenty potrzebne do załatwienia sprawy:
1.  Wniosek do przedszkola. Wniosek weź z internetu: www.nabor.pcss.pl/szczecin lub z przedszkola

2. Oświadczenia:

 • Nr 1 - wypełnia osoba samotnie wychowująca dziecko
 • Nr 2 - wypełnia osoba, wobec której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji albo
 • Nr 3 - wypełnia osoba, która jest rodziną zastępczą dla dziecka
 • Nr 4 - o zamieszkiwaniu w Szczecinie
 • Nr 5 - potwierdzenie zatrudnienia albo odbywania nauki i studiów wyższych w systemie dziennym.

Gdzie załatwisz sprawę?
Nabór do przedszkoli publicznych jest przez internet na stronie www.nabor.pcss.pl/szczecin lub w przedszkolu.

Kto może udzielić pomocy przy wypełnieniu druków?
Jak nie masz komputera musisz iść do przedszkola i tam weź wniosek do przedszkola i pomogą Ci złożyć wniosek.

Kolejne kroki w internecie:

 1. otwórz stronę: www.nabor.pcss.pl/szczecin
 2. napisz wniosek ze swoją listą wybranych przedszkoli
 3. wypełnij pozostałe pola wniosku
 4. wydrukuj wniosek, podpisz własnoręcznie długopisem, dołącz oświadczenie  zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów
 5. zanieś wniosek tylko  do  przedszkola lub  oddziału  przedszkolnego  w szkole odstawowej pierwszego wyboru
 6. otrzymasz PIN, potem będziesz mógł sprawdzić w internecie czy dziecko otrzymało miejsce w wybranym przedszkolu albo szkole.

Wniosek do przedszkola zawiera następujące dane:

 1. numer i adres placówki pierwszego wyboru
 2. dane osobowe z numerem PESEL dziecka
 3. adres zamieszkania dziecka ze wskazaniem Gminy
 4. adres zameldowania dziecka, jeśli jest inny niż adres zamieszkania
 5. informacje   dodatkowe,   dotyczące   prawnych   opiekunów   dziecka,   posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 6. czas, w którym dziecko będzie przebywało w przedszkolu,
 7. liczba posiłków, z których będzie korzystało dziecko
 8. wybrane placówki oświatowe
 9. dane o miejscu pracy rodziców/opiekunów prawnych
 10. telefon kontaktowy do rodziców/opiekunów prawnych
 11. własnoręczny podpis rodziców/opiekunów prawnych.

Jaki dokument otrzymamy
Po wypełnieniu wniosku przez internet, komputer da Ci PIN. Później sprawdzisz w in­ternecie, które przedszkole Cię przyjęło. Pilnuj PIN !! Jeśli PIN zostanie zagubiony, wy­niki rekrutacji można sprawdzić wyłącznie w przedszkolu pierwszego wyboru.

Czy od tej odpowiedzi można się odwołać?
Odwołanie można złożyć do dyrektora przedszkola pierwszego wyboru