przejdź do głównego menu przejdź do treści
panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Prawo jazdy

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XXXIV
Wydawanie Profilu Kandydata na Kierowcę

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony „Wniosek o wydanie prawa jazdy” z własnoręcznym podpisem.

2. Dokumenty:
• dowód osobisty lub paszport,
• dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP (karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że osoba studiuje co najmniej od sześciu miesięcy) - w przypadku cudzoziemca,
• dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie - w przypadku braku zameldowania w Szczecinie,
• kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna,
• orzeczenie lekarskie wystawione przez lekarza uprawnionego do badania kierowców,
• orzeczenie psychologiczne do kategorii C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, wystawione przez psychologa uprawnionego do badań kierowców,
• oryginał oraz kserokopia prawa jazdy – jeśli posiadasz,
• pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę nie ukończyła 18 lat.

ILE ZAPŁACISZ

Opłatę można wnieść przy składaniu wniosku lub po pozytywnym egzaminie państwowym

1. Opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy – 100,00 zł,
2. Opłata skarbowa za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków).

Możesz to zrobić:

• kartą płatniczą, na stanowisku przy którym załatwiasz sprawę,
• gotówką w kasie urzędu,
• przelewem internetowym przez Blue Media,
• przelewem na konto
Opłata administracyjna:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
Opłata skarbowa:
Bank PKO BP S.A. rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429

Potwierdzenie zapłaty musisz dostarczyć do urzędu.

CZAS OCZEKIWANIA

Do 2 dni.

WAŻNE INFORMACJE

1. Warunkiem zamówienia prawa jazdy po zdanym egzaminie jest dostarczenie do Urzędu Miasta dowodu  wpłaty za blankiet prawa jazdy.

2. Ewidencję psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz ewidencję lekarzy uprawnionych do badań kierowców prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego:

- ewidencja psychologów uprawnionych do badań kierowców

- ewidencja lekarzy uprawnionych do badań kierowców

3. Zdjęcie pozycja frontalna – szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia są dostępne na stronie Ministerstwa Cyfryzacji

4. Obowiązek okazania dokumentu tożsamości dotyczy również osób nieletnich.

5. Profil kandydata na kierowcę wydaje Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego „miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu”. Istotnym jest, że zgodnie z art. 28 k.c. można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.).

6. Informację o tym, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru, możesz uzyskać w formie sms ( gdy podałeś numer telefonu we wniosku), w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.eurzad.szczecin.pl),na stronie  www.info-car.pl. lub pod numerem telefonu bezpłatnej infolinii: 91-4245-000.

PODSTAWA PRAWNA

• art. 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r. poz. 622 t.j. z późn. zm.),
• § 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231),
• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83).

Wniosek proszę drukować dwustronnie przy ustawieniu jak najmniejszego marginesu na drukarce laserowej o minimalnej rozdzielczości 600 dpi przy zachowaniu pełnego nasycenia czerni. W przypadku wypisania wniosku na nieprawidłowo wydrukowanym formularzu konieczne jest ponowne jego złożenie na właściwym druku dostępnym w urzędzie.

Załączniki:

udostępnił:
Wydział Spraw Obywatelskich
wytworzono:
2015/06/18
odpowiedzialny/a:
Andrzej Żbikowski
wprowadził/a:
Krzysztof Klusek
dnia:
2023/06/30 14:07:14
historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Krzysztof Klusek 2023/06/30 14:07:14 aktualizacja ile zapłacisz, podstawa prawna
Krzysztof Klusek 2023/06/01 13:40:45 aktualizacja podstawa prawna, ważne informacje
Andrzej Żbikowski 2021/10/18 08:09:17 aktualizacja ważne informacje
Andrzej Żbikowski 2020/01/21 08:22:42 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2020/01/20 10:45:56 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2019/12/23 13:05:34 nowy wzór ki
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 15:46:21 nowy wydział
Andrzej Żbikowski 2018/01/08 09:19:57 aktualizacja podstawy prawnej, uwagi
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:22:50 aktualizacja podstawy prawnej
Andrzej Żbikowski 2016/05/20 14:02:44 aktualizacja podstawy prawnej
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 14:05:10 aktualizacja wymagane dokumenty, uwagi
Andrzej Żbikowski 2016/02/26 12:44:28 aktualizacja wymagane dokumenty, uwagi
Andrzej Żbikowski 2015/10/30 12:03:35 dodanie procedury UM
Andrzej Żbikowski 2015/06/19 13:34:01 dodanie procedury UM
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 09:59:30 dodanie procedury UM
Andrzej Żbikowski 2015/06/18 09:44:36 dodanie procedury UM