panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Wymeldowanie

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-XII
Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Podstawa prawna: art. 35 w związku z art. 31 i art. 40 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016 r. poz. 722 z późn. zm.).

I.WYMAGANE DOKUMENTY:

„Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego/czasowego” (WSO-4),

- tytuł prawny do lokalu – np. umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia - dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – kserokopie dokumentów.

II.OPŁATY:

Opłata skarbowa:
• za wydanie decyzji administracyjnej – 10,00 zł,
• za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu, we wpłatomacie w sali Biura Obsługi Interesantów lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Szczecin - Bank PKO BP S.A. 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429.

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Załatwienie sprawy – wydanie decyzji administracyjnej – następuje w terminie do 2 miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów (w przypadku spraw skomplikowanych termin może ulec przedłużeniu).

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Spraw Obywatelskich (WSO).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.UWAGI:

Organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.

udostępnił: Wydział Spraw Obywatelskich, wytworzono: 2015/06/17, odpowiedzialny/a: Lidia Matlak, wprowadził/a: Andrzej Żbikowski, dnia: 2019/03/22 13:27:38
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Andrzej Żbikowski 2019/03/22 13:27:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2017/04/14 08:09:03 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 15:22:38 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/12/07 14:53:57 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2016/03/09 14:09:40 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 10:02:58 modyfikacja wartości
Andrzej Żbikowski 2015/06/17 09:52:12 nowa pozycja

Wydruk