panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Pojazd - rejestracja pojazdów

  • Logo Urzędu Miasta Szczecin
  • Urząd Miasta Szczecin
    Wydział Spraw Obywatelskich
  • pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
    tel. +48 91 42 45 000, fax +48 91 42 45 282
    wso@um.szczecin.pl :: www.szczecin.pl


WSO-LXII
Rejestracja pojazdu (nowego i używanego) po zmianie właściciela w kraju

GDZIE ZAŁATWISZ

Wniosek o rejestrację pojazdu możesz złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich w sali 62 Urzędu Miasta Szczecin lub w Filii Urzędu przy ul. Rydla 39-40 w sali 20, osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę - druk upoważnienia dostępny poniżej jako załącznik.

PRZYGOTUJ

1. Wypełniony wniosek: "Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację – wyrejestrowanie pojazdu" (WSO-29)

2. Zabierz ze sobą
- dowód osobisty lub paszport dodatkowo w przypadku cudzoziemca dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium RP oraz w przypadku braku zameldowania w Szczecinie dokument potwierdzający adres zamieszkania w Szczecinie,
Dodatkowo:
- w przypadku, kiedy kupiłeś pojazd na firmę przynieś umowę spółki cywilnej oraz jeśli masz możliwość wydrukowania - wypis z KRS, zaświadczenie z CEiDG przyśpieszy to załatwienie sprawy
- pisemne upoważnienie od właścicieli pojazdu,
- polisa OC.

3. Do wniosku dołącz oryginały poniższych dokumentów:
• dowód własności pojazdu, np. umowa zakupu, faktura, rachunek itp. (nie dotyczy przerejestrowania pojazdu z innego urzędu na tego samego właściciela z powodu zmiany jego miejsca zamieszkania),
jeśli kupiłeś nowy pojazd nie zarejestrowany w kraju do wniosku musisz dołączyć świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu, dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (dotyczy pojazdu nowego zakupionego w kraju),
• karta pojazdu, jeżeli była wydana (w przypadku gdy zagubiłeś kartę pojazdu musisz załączyć zaświadczenie wydane przez urząd gdzie ostatnio był pojazd zarejestrowany),
• zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (zbędne, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym widnieje informacja o ważnym badaniu technicznym),
• dowód rejestracyjny lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, jeśli pojazd był już zarejestrowany (w przypadku gdy zagubiłeś dowód rejestracyjny musisz załączyć zaświadczenie wydane przez urząd gdzie ostatnio był pojazd zarejestrowany)
• tablice rejestracyjne lub decyzja o czasowym wycofaniu pojazdu, jeżeli pojazd był zarejestrowany

ILE ZAPŁACISZ

1. Opłata skarbowa:
- za ewentualne upoważnienie - 17,00 zł. (nie płacisz za upoważnienie jeśli upoważniasz małżonka, rodzica, dziadków, pradziadków, rodzeństwo oraz pełnoletnie dziecko, wnuków lub prawnuków),

2. Opłata za rejestrację:
Samochód, autobus, ciągnik samochodowy - 180,50 zł.
- 178,50 zł. – opłata administracyjna,
- 2,00 zł. – opłata ewidencyjna,
Motocykl, quad – 121,50 zł.
- 120,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Przyczepa, naczepa, ciągnik rolniczy - 121,50 zł.
- 120,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Motorower - 111,50 zł.
- 110,00 zł. – opłata administracyjna,
- 1,50 zł. – opłata ewidencyjna,
Tablice indywidualne - 1000,00 zł.
• Jeśli pojazd jest już zarejestrowany i posiada tablice o wyróżniku „ZS” możesz zostawić sobie tablice rejestracyjne i wówczas koszt rejestracji będzie wynosił:
- 80,00 zł - opłata administracyjna
- 1,00 zł – opłata ewidencyjna.

Możesz zapłacić kartą płatniczą przy okienku podczas załatwiana sprawy lub w kasach Urzędu lub przelewem (dowód wpłaty/przelewów z wpisanym w tytule rodzajem czynności, numerem VIN pojazdu i numerem rejestracyjnym pokaż przy składaniu wniosku).

- opłata administracyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9702 0277 8470
- opłata skarbowa na rachunek nr 20 1020 4795 0000 9302 0277 9429
- opłata ewidencyjna na rachunek nr 57 1020 4795 0000 9402 0277 8520

CZAS OCZEKIWANIA

W dniu rejestracji otrzymasz tablice rejestracyjne, nalepkę na szybę oraz pozwolenie czasowe ważne do 30 dni. Przed upływem ważności pozwolenia czasowego zgłoś się po odbiór stałego dowodu rejestracyjnego. Jeśli dowód będzie gotowy do odbioru otrzymasz SMS na numer telefonu podany we wniosku o rejestrację pojazdu. Możesz również sam sprawdzić stan realizacji produkcji dowodu na stronie www.info-car.pl

WAŻNE INFORMACJE

1. Możesz nie mieć dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeśli kupiłeś pojazd po przepadku rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
2. Możesz nie mieć dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych jeśli kupiłeś pojazd od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.
3. Jeśli pojazd kupiłeś osoby, która nie jest wpisana w dowód rejestracyjny, do wniosku musisz dołączyć wszystkie kolejne dokumenty przenoszące własność pojazdu, zaczynając od osoby z dowodu rejestracyjnego.
4. Nie musisz przy rejestracji wymieniać dowodu rejestracyjnego oraz dostarczać tablic rejestracyjnych jeśli zmieniają się tylko dane współwłaściciela pojazdu wpisane w rubryce „ADNOTACJE URZĘDOWE”. Możemy dopisać lub wykreślić właściciela pojazdu ( jeśli pojazd jest u nas już zarejestrowany) i wtedy zapłacisz 10,00 zł.
5. Wszelkie dokumenty załączane do wniosku, jeśli nie określono, że mogą być załączone w kopii, załącza się w ORYGINALE.
6. Możemy wydać tablice rejestracyjne zmniejszone jeśli właściciel pojazdu złoży oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych (tablic takich nie wydajemy dla motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów „samochodowy inny”).
7. W przypadku zmiany w zakresie współwłasności pojazdu pomiędzy małżonkami dowodem własności jest albo darowizna wyłączająca pojazd z majątku wspólnego skutkująca rejestracją pojazdu na jednego małżonka w miejsce drugiego/obydwu albo oświadczenie o przynależności pojazdu do majątku wspólnego skutkujące rejestracją pojazdu na obu małżonków w miejsce jednego. Wzory obu dokumentów - w załączeniu.
8. W przypadku darowizny pojazdu należącego do majątku wspólnego darczyńcami muszą być obaj małżonkowie niezależnie od tego czy pojazd został nabyty lub zarejestrowany na jednego z małżonków. Dopuszczalna jest umowa darowizny zawarta przez jednego z małżonków jeśli została potwierdzona przez drugiego małżonka.

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 72, 74 ust. 1 i art. 78 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).
• § 2 ust. 1 i 5, § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (Dz. U. z 2016 r. poz. 689),
• §5 ust. 6a zał. Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2130).

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk