panorama Szczecina od strony Odry. Po prawej stare miasto, po lewej biurowce, na przeciw Most Długi

Stowarzyszenia


BDO-I
Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna: art. 40- 43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 210 z późn. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. „Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych” (BDO-1)
2. Załączniki do wniosku (oryginały dokumentów):
• protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta zawierający:

  1. porządek zebrania,
  2. uchwałę o powołaniu stowarzyszenia zwykłego,
  3. uchwałę o przyjęciu regulaminu,
  4. uchwałę dotyczącą wskazania adresu siedziby,
  5. uchwałę o wyborze przedstawiciela albo zarządu, a także wyboru organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
     

• lista członków założycieli (minimum 3 osoby), zawierająca dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub wszystkich członków zarządu (jeżeli zarząd jest przewidziany w regulaminie),
• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL wszystkich członków organu kontroli wewnętrznej (jeśli jest przewidziany w regulaminie),
• adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
• 2 egzemplarze regulaminu działalności.

II. OPŁATY:

Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia BDO-13 (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub do 14 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia braków we wniosku.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Biuro Dialogu Obywatelskiego (BDO)

V. TRYB ODWOŁAWCZY:

W przypadku gdy Prezydent Miasta Szczecin nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 od dnia wniesienia skargi. Sąd rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

Załączniki:


RODOPłatności online za czynności urzędoweUmów wizytę

Jeśli masz problemy z odczytem plików pobierz darmowe przeglądarki .DOC i .PDF
Pobierz darmowe oprogramowanie OpenOffice umożliwiające odczytanie plików DOC - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym okniePobierz darmowe oprogramowanie Adobe Reader umożliwiające odczytanie plików PDF - link prowadzi do serwisu zewnętrznego i otwiera się w nowym oknie


Wydruk